Plan aktivnosti Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u 2004. godini


Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora je, na 2. sjednici, održanoj, 25. veljače 2004., utvrdio  

 

PLAN  AKTIVNOSTI  U 2004. GODINI

 

 Odbor će na svojim sjednicama razmatrati, zauzimati stajališta i predlagati rješenja:

 

1. o prijedlozima zakona, konačnim prijedlozima zakona i prijedlozima drugih akata koje donosi Hrvatski sabor 

    -  koji se u cijelosti odnose na djelokrug rada Odbora, utvrđen člankom. 83. Poslovnika  (matična nadležnost);

    -  kojima su obuhvaćena pojedina pitanja iz djelokruga Odbora 

       (zainteresirano radno tijelo);

 

2.   o pitanjima i problemima provedbe zakona iz nadležnosti Odbora

        - na temelju  predstavki koje su upućene Odboru

 

3.  o sljedećim temama:    

      

      3.1. Problemi postupanja s komunalnim otpadom - rok: travanj

            - međusobna usklađenost važećega zakonodavstva i nadležnosti; 

            - analiza postojećih odlagališta, potreba sanacije radi zatvaranje ili nastavka rada; 

            - financijska sredstva za sanaciju odlagališta /iznos i izvori/;

            - lokacije za odlagališta u prostornim planovima;

            - poticajne mjere za smanjivanje nastajanja otpada i njegova štetnog djelovanja;

            - organiziranost selektivnog sakupljanja (komunalna poduzeća, koncesije);

            - kapaciteti za recikliranje otpada /papir, staklo, metal, PET ambalaža i dr./;

            - odnos količina uvoza i izvoza pojedinih vrsta otpada; 

            - tehnologije zbrinjavanja (odlaganje, spaljivanje i sl.);

            - edukacija mladih i informiranje javnosti;

 

      3.2. Prostorno uređenje i zaštita obalnog područja mora i voda - rok: lipanj

            - utvrđivanje granica obalnog područja;

            - ograničenja u korištenju i namjena prostora;

            - stanje prostornih problema, interesa i konflikata;

            - zaštita pomorskog i vodnog dobra;

            - zaštita otoka i uvjeti prodaje

      

      3.3. Zaštita zraka iz stacionarnih izvora onečišćenja - rok: listopad

            - analiza postojećih izvora onečišćenja;

            - granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak;

            - mjerenja i nadzor

 

3.4. Zaštita i gospodarsko korištenje mineralnih sirovina - rok: prosinac

            - uzroci i posljedice protupravne eksploatacije;

            - lokacije mineralna nalazišta u prostornim planovima;         

            - sanacija prostora nakon eksploatacije;

            - koncesijske naknade i naknade lokalnoj zajednici;

            -  resursne osnove svih vrsta mineralnih sirovina i procjene dugoročnih potreba Republike Hrvatske.

 

3.5. Stanovanje - rok: četvrti kvartal 

- uređenje naselja i urbana obnova;

      - uređenje građevinskog zemljišta za stanogradnju i komunalna opremljenost;

      - stanogradnja višestambena i obiteljska – (tržišna, poticajna, socijalna);

      - uvjeti gradnje, održavanja, obnove i korištenja stambenog fonda

      - arhitektonsko oblikovanje uvjetovano krajolikom

      - standardi stanovanja.

 

II.

 

Odbor će u svom radu:

 
1. započeti suradnju s nevladinim udrugama iz područja zaštite okoliša putem Interneta - rok: ožujak

- uputit će se javni poziv svim zainteresiranim nevladinim udrugama da,  u najavljenom terminu, u trajanju 3-4 sata, imaju mogućnost iznijeti svoje prijedloge i stajališta o unapređenju zakonodavstva iz područja zaštite okoliša ili o tome postaviti pitanja u neposrednoj Internet komunikaciji sa članovima Odbora.

 
2. organizirati sastanak s predstavnicima tvrtki, čija je djelatnost visokoga rizika za okoliš (prema Katastru onečišćivača) - rok: travanj

-     provedba zakonske regulative;

-     iskustva i nove tehnologije.                                                                                         

 

KLASA: 030-02/04-02/01

URBROJ: 612/15-01-01

 

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA 

                                                                                                                      Slavko Linić