Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 4892
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2018) 45 Izvješće Komisije Vijeću o primjeni Uredbe o plovidbenosti (za razdoblje 2014.–2016.) 26.01.2018.
COM (2018) 41 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinku Direktive 2009/110/EZ, posebno o primjeni bonitetnih zahtjeva za institucije za elektronički novac 25.01.2018.
COM (2018) 40 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi preporuke Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne preventivne tužbe i tužbe radi naknade štete u državama članicama kod povrede prava zajamčenih zakonodavstvom Unije (2013/396/EU) 25.01.2018.
COM (2018) 28 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu 24.01.2018.
COM (2018) 31 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 61. sjednici Komisije za opojne droge u pogledu uvrštavanja tvari na popise u Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., i Konvenciji o psihotropnim tvarima iz 1971. 24.01.2018.
COM (2018) 39 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Carinskog zakonika Unije te o upotrebi ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 284. Carinskog zakonika Unije 23.01.2018.
COM (2018) 20 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost 23.01.2018.
COM (2018) 24 Prijedlog preporuke Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje 23.01.2018.
COM (2017) 795 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća 23.01.2018.
COM (2017) 796 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici 23.01.2018.
COM (2017) 815 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza 22.01.2018.
COM (2018) 35 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o utjecaju upotrebe oksorazgradive plastike, uključujući oksorazgradive plastične vrećice za nošenje, na okoliš 22.01.2018.
COM (2017) 669 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku europskog migracijskog programa 22.01.2018.
COM (2018) 37 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Prvo izvješće o napretku u smanjenju loših kredita u Europi 22.01.2018.
COM (2018) 22 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje 22.01.2018.
COM (2018) 36 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o općem sustavu povlastica kojim je obuhvaćeno razdoblje 2016. – 2017. 19.01.2018.
COM (2018) 6 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi u državama članicama Direktive Vijeća 2006/117/EURATOM o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva Drugo izvješće 19.01.2018.
COM (2018) 38 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o primjeni Uredbe Vijeća br. 495/77, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1945/2006 (o pripravnosti), Uredbe Vijeća br. 858/2004 (o teškim uvjetima rada) i Uredbe Vijeća br. 300/76, kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 1873/2006 (o radu u smjenama) u institucijama u 2016. 19.01.2018.
COM (2018) 21 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća 19.01.2018.
COM (2018) 23 Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja 19.01.2018.
COM (2018) 10 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Mjere EU-a za poboljšanje usklađenosti s propisima o okolišu i upravljanja okolišem 18.01.2018.
COM (2018) 34 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 18.01.2018.
JOIN (2018) 1 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Elementi strategije EU-a za Irak 18.01.2018.
COM (2018) 29 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o okviru za praćenje kružnog gospodarstva 17.01.2018.
COM (2018) 32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi paketa za kružno gospodarstvo: mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (Tekst značajan za EGP) 17.01.2018.
COM (2018) 33 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU 17.01.2018.
COM (2018) 30 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu Europske unije u okviru Odbora za pridruživanje EU-a i Alžira u pogledu izmjene uvjeta za primjenu carinskih povlastica za poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode iz članka 14. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država 17.01.2018.
COM (2018) 26 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi normizacijske politike EU-a i o doprinosu europskih normi politikama EU-a 16.01.2018.
COM (2017) 779 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Dvanaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 16.01.2018.
COM (2018) 27 Prijedlog odluke Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije 16.01.2018.
COM (2017) 835 Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava 16.01.2018.
COM (2017) 813 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trenutačno stanje i moguća poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike te ocjena učinkovitosti mehanizma reciprociteta iz članka 1. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 15.01.2018.
COM (2017) 686 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 15.01.2018.
COM (2017) 782 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson 15.01.2018.
COM (2018) 18 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ 12.01.2018.
COM (2018) 9 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.762/2008 o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi 12.01.2018.
COM (2018) 12 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima 12.01.2018.
COM (2018) 14 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 138/2004 o ekonomskim računima u poljoprivredi 12.01.2018.
COM 82018) 16 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika, Uredbe (EZ) br. 217/2009 o podnošenju statističkih podataka o ulovu i aktivnostima država članica koje obavljaju ribolov u sjeverozapadnom Atlantiku i Uredbe (EZ) br. 218/2009 o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku 12.01.2018.
COM (2018) 13 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva 12.01.2018.
COM (2018) 11 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EZ) br.1921/2006 o dostavi statističkih podataka o iskrcajima proizvoda ribarstva u državama članicama 12.01.2018.
COM (2018) 17 Izvješće Komisije Vijeću o Direktivi 2011/64/EU o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan 12.01.2018.
COM (2018) 15 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 12.01.2018.
COM (2018) 19 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva 12.01.2018.
COM (2018) 2 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Privremena evaluacija programa Obzor 2020.: najveći mogući učinak istraživanja i inovacija u EU-u 11.01.2018.
COM 82017) 791 Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU 11.01.2018.
COM (2018) 7 Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma između Europske unije i Republike Azerbajdžana o pojednostavljenju izdavanja viza u pogledu donošenja zajedničkih smjernica za provedbu Sporazuma 11.01.2018.
COM (2017) 790 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 11.01.2018.
COM (2018) 4 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane 10.01.2018.
COM (2018) 3 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija u sredini razdoblja Uredbe (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ, SL L 84 od 20. ožujka 2014 10.01.2018.