Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o socijalnoj skrbi, P.Z.E. br. 218

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o socijalnoj skrbi, P.Z.E. br. 218, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredba, a osobito:

-    članak 3. – nejasno je o kakvom se „promicanju promjena“ radi

-    članak 15. – u točki 11. potrebno je preispitati definiciju „osoba s invaliditetom“. U točki 12.  potrebno je a drugačiji način definirati pojam „osobe potpuno nesposobne za rad“. U točki 22. potrebno je jasnije propisati pojam „plan intervencija“ („…mijenjanjem stanja i akcijom prevladavaju poteškoće…“). Nadalje, bilo bi potrebno odrediti i pojam „obitelji“ (ili se pozvati na odredbe drugoga propisa)

-    članak 17. – u stavku 3. suvišne su riječi: „a u provođenju ovoga Zakona ima i druge propisane ovlasti“

-    članak 19. – u stavku 3. potrebno je propisati iznimku od koje odredbe članka ili stavka (isto u člancima 47., 67., 77., 107., 113. i 264.) i dovoljno je navesti „osobi koja nije obuhvaćena ovim člankom“

-    članak 22. – sadržajno spojiti stavke 1. i 2.

-    članak 24. – u stavku 2. točki 4. potrebno je pobliže odrediti što se uređuje posebnim propisom („posebnom propisu kojim se uređuje…“, isto u člancima 26., 186., 272. i 293.)

-    članak 26. – u točki 3. broj 10 treba napisati slovima

-    članak 35. – potrebno je doraditi izričaj stavka 1. („…radno sposobnih, djelomično radno sposobnih…“ dopuniti ako se radi o „samcima“)

-    članak 40. – potrebno je jasnije doraditi izričaj stavka 4. („pripadajućem udjelu“)

-    članak 61. – u stavku 1. radi se o prihodu iz članka 60. stavka 2. ovoga zakona (ne „u smislu“)

-    članak 66. – u stavku 4. točku 7. potrebno je jasnije propisati

-    članak 78. i 79. – člancima sadržajno zamijeniti mjesta 

-    članak 91. – potrebno je doraditi izričaj stavka 3. radi jasnoće

-    članak 95. – u stavku 3. ne može se propisati iznimka iznimke (može se navesti samo opet iznimku od stavka 1.)

-    članak 97. – u stavku 2. riječi „kao cjelini“ su suvišne (obitelj je cjelina)

-    članak 130. – potrebno je doraditi izričaj u stavku 1. („javne ovlasti vezane za djecu“)

-    članak  132. – u stavku 1. potrebno je naznačiti kako se radi o „priznavanju prava iz sustava socijalne skrbi“ (ujednačiti izričaj sa člankom 133.)

-    članak 137. – potrebno je preformulirati naslov (isto u člancima 299. i 302.)

-    članak 140. – u stavku 3. riječi: „stavaka 1. i 2.“ su suvišne

-    članak 157. – u stavku 1. riječ: „pobliže“ je suvišna. Nadalje, potrebno je preispitati odredbu stavka 2. jer radna tijela Hrvatskoga sabora ne daju mišljenja o poslovnicima o radu nekog drugog tijela 

-    članak 165. – odredba stavka 8. sadržajno ne pripada ovome članku 

-    članak 166. – potrebno je radi jasnoće doraditi izričaj stavka 2. i 3. („takve usluge“ odrediti koje usluge)

-    članak 170. – u stavku 3. nejasno je s kim će jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb  suorganizirati edukacije

-    članak 172. – potrebno je doraditi izričaj (riječ „iznimnim“ nije primjerena normativnom dijelu teksta prijedloga (isto u članku 173. stavku 1.)

-    članak 173. – u stavku 2. brojevi iznad deset pišu se znamenkama

-    članak 176. – sadržajno spojiti stavke 2. i 3.

-    članak 177. – u stavku 2. riječi: „u okviru djelatnosti“ su suvišne

-    članak 179. – potrebno je preformulirati odredbu stavka 3.

-    članak 183. – u stavku 2. riječ: „osobito“ je suvišna (isto u člancima 191. i 286.)

-    članak 196. – u stavku 2. nejasno je o kojoj je „stranci“ riječ (doraditi ako se radi o „osnivaču ustanove iz članka 195. stavka 1.)

-    članak 197. – nejasno je tko je „privremeni ravnatelj“ (razraditi pojam)

-    članak 198. – u stavku 2. potrebno je naznačiti tko donosi rješenje ili odluku o osnivanju podružnice doma socijalne skrbi

-    članak 218. – u stavku 1. podstavku 4. koristi se pojam „vježbenik“ (isto u članku 267.) a u ostalom tekstu „pripravnik“, potrebno je ujednačiti izričaj

-    članak 224. – u postavku 3. potrebno je dopuniti izričaj (predavače za što?)

-    članak 232. – u stavku 1. riječ: „treba“ potrebno je zamijeniti riječju: „mora“

-    članak 239. – u stavku 4. potrebno je skratiti nabrajanje članaka (…4. do 9. …)

-    članak 242. – odredba sadržajno ne pripada ovom poglavlju

-    članak 249. – u stavku 4. nejasno je o kojim se „javnim tijelima“ radi

-    članak 284. – u stavku 1. potrebno je preispitati pojam „kažnjivog djela“

-    članak 316. – u stavku 10. točkama 1. i 2. radi se o članku 303. stavku 6. (ne 4.)

-    članak 333. – potrebno je sadržajno zamijeniti mjesta stavcima 1. i 3. (u cijelom članku dovoljno je navesti kako se radi o pravilnicima s obzirom da su svi navedeni provedbeni propisi pravilnici)

-    članak 334. – odredbu članka sadržajno staviti u članak 331. u stavak 1. (s obzirom da se radi o istom aktu, istom donosioci i istom roku za donošenje)

-    članak 337. – pravno je nedopustivo unaprijed propisivati prestanak važenja pojedinih odredaba
 
5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac