Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o strancima, P.Z.E. br. 840

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 121. sjednici održanoj 19. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o strancima, P.Z.E. br. 840, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. veljače 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno pravno i nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    U cijelom tekstu prijedloga članci ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati naziv svim člancima, pa i u prijelaznim i završnim odredbama. Također, potrebno je ujednačiti pisanje rokova (šest mjeseci…180 dana…).

-    članak 4. – odredba stavka 2. je suvišna (s obzirom na sadržaj odredbe stavka 1.). Nadalje, u stavku 4. potrebno je odrediti skraćivanje pojma „ministra nadležnog za unutarnje poslove“ s obzirom da se tu prvi put spominje (a ne u članku 6. stavku 6.)

-    članak 6. – potrebno je objediniti sadržaj stavaka 6. i 7., s obzirom da se radi o istom pravilniku (isto u člancima 50. i 198.). Također, u stavku 7. radi se o „cijeni izrade putnih isprava“

-    članak 14. – u stavku 5. iza riječi: „razlozi“ potrebno je dodati riječ: „zaštite“ (isto u članku 15. stavku 7.)

-    članak 20. - kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka (isto u člancima  75. i 123.)

-    članak 21. – potrebno je doraditi izričaj stavka 2. (navesti tko donosi uredbu)

-    članak 22. – u pravnom sustavu Republike Hrvatske rokovi kao i poduzimanje određenih radnji određuju se od određenog dana (ne „datuma“, isto u člancima 25., 74., 105. i 125.)

-    članak 31. – u stavcima 8., 9. i 10. potrebno je brisati riječ „i/ili“ (osobito kod navođenja odredaba stavaka). Nadalje, u stavku 13. potrebno je propisati „u skladu s uredbom“, s obzirom da je u članku 21. određeno o kojem se provedbenom propisu radi

-    članak 32. – doraditi izričaj stavka 3. tj. uskladiti sa člancima 31. i 34. (odredbu o žalbi staviti u zaseban stavak ili u člancima 31. i 34. odrediti kao u članku 32.)

-    članak 56. – potrebno je u stavku 1. točki 3. odrediti pozivanje na odredbu članka 18. stavka 5. (ne stavka 4.)

-    članak 58. – potrebno je definirati pojam „EU plava karta“ (staviti u pojmovnik ili u članak 126.)

-    članak 64. – u stavku 1. izričaj točke 2. ujednačiti sa definicijom izvanbračne zajednice prema Obiteljskom zakonu

-    članak 75. – suvišne su riječi „ne dovodeći u pitanje odredbe o javnom poretku i nacionalnoj sigurnosti“, jer zbog jedinstvenosti pravnog poretka ako se te odredbe dovode u pitanje onda se propisuju kao iznimka (isto u člancima 108., 117., 122. i 138.)

-    članak 81. – potrebno je doraditi izričaj stavka 3. s obzirom na rok iz stavka 1. (nejasno je što se podrazumijeva pod time da se rok „ne mora poštivati“)

-    članak 85. – u stavku 1. potrebno je odrediti kako će  Ministarstvo „rješenjem“ ukinuti privremeni boravak (isto u člancima 106. stavku 4. i 121. stavku 1.)

-    članak 88. – odredbu stavka 8. potrebno je smjestiti u članak 89.

-    članak 96. – u stavku 2. skratiti navođenje točaka s obzirom da su uzastopne („točaka 3. do 7.“)

-    članak 104. – u stavku 4.  riječ: „biometrijska“ je suvišna s obzirom na sadržaj odredbe članka 168.

-    članak 107. – u stavku 3. potrebno je odrediti tko će ukinuti navedenu dozvolu. Također, u stavku 8. doraditi izričaj točke 1. (zamijeniti riječ: „podlijegati“)

-    članak 117. – u stavku 1. potrebno je navesti tko može izdati navedenu dozvolu

-    članak 121. – u stavku 1. točki 2.  u članku 117. stavku 1. točki 3. ne govori se o pravima već uvjetima rada

-    članak 126. – u stavku 3. zagrada je suvišna (isto u članku 127. stavku 2.)

-    članak 135. – u stavku 4. potrebno je odrediti „Odredba stavka 3.“ (kao u članku 147. stavku 3. …)

-    članak 154. – u stavku 4. potrebno je propisati kako se radi o „ prethodnoj suglasnosti“

-    članak 156. – u stavku 1. točki 5. podstavku 1. brisati zagradu

-    članak 182. - u stavku 4. potrebno je preispitati pozivanje na odredbu članka 196. stavka 1. (isto u članku 211. stavku 1.)

-    članak 192. – u stavku 4. potrebno je naznačiti kako se radi o rješenju o protjerivanju iz članka 193. stavka 1.

-    članak 239. – u stavku 4. radi se o iznimci „stavka 3.“

-    članak 243. - prekršajne odredbe sistematiziraju se tako da se najprije utvrđuje prekršajna odgovornost pravne osobe, zatim odgovorne osobe u pravnoj osobi te odgovornost fizičke osobe (isto u člancima 244., 245., 246. i 248.)

-    članak 252. 253. i 254. – odredbe Glave XVI. potrebno je smjestiti prije Glave XV.

-    čanak 257. – u stavku 2., 3. i 5. suvišno je ponovo navoditi „uz prethodnu suglasnost ministra…“, zatim potrebno je objediniti odredbe u kojima se propisuje donošenje pojedinih pravilnika koji se donose u istom roku i od istog ovlaštenog donosioca (objediniti stavke 3. i 4. te 5. i 6.).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac