Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o Poslovniku Povjerenika za informiranje

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine raspravio je Poslovnik Povjerenika za informiranje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela povjerenica za informiranje, aktom od 9. rujna 2015. godine.

Odbor je predmetni Poslovnik raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave izneseno je mišljenje kako je potrebno poduprijeti prijedlog Povjerenice za informiranje da Hrvatski sabor potvrdi Poslovnik povjerenika za informiranje kako bi se omogućilo pravovremeno i stručno obavljanje poslova povjerenika kao neovisnog državnog tijela te osigurala efikasna zaštita korisnika prava na pristup informacijama.

Također, naglašeno je kako se Ured povjerenika za informiranje financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske te kako će ustrojavanjem nove ustrojstvene jedinice, Službe za opće poslove, biti potrebno predvidjeti sredstva u Državnom proračunu.

U tom smislu, navedeno je kako Služba za opće poslove „nije u funkciji zaštite i promicanja prava na pristup informacijama“ što je osnovna zadaća povjerenika za informiranje utvrđena odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Naime, za obavljanje propisanog djelokruga poslova Službe za opće poslove, kao što je predlaganje planova prijema, osposobljavanje i stručno usavršavanje, izrađivanje financijskih planova i izvješća, obavljanje poslova uredskog poslovanja, obavljanje poslova zaštite na radu i dr., nije potrebno osnivanje nove službe. Istaknuto je kako se takva vrsta poslova može obavljati na drugačiji način, odgovarajućom primjenom pravila iz Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

Odbor većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“) podupire prijedlog da Hrvatski sabor potvrdi  Poslovnik povjerenika za informiranje.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Roberta Podolnjaka, predsjednika Odbora.

    
PREDSJEDNIK ODBORA
 
Prof. dr. sc.  Robert Podolnjak