Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o službenoj iskaznici, prvo čitanje, P.Z. br. 319

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 30. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 11. listopada 2022. godine Prijedlog zakona o službenoj iskaznici, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

Prijedlogom zakona o službenoj iskaznici propisuje se izdavanje i korištenje službene iskaznice kao službene digitalne isprave kojom zaposlenici državnih tijela dokazuju svoj službeni status i identitet, te se propisuje njezin izgled i sadržaj. Postupak izdavanja službene iskaznice propisat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove razvoja digitalnog društva. Također, primjenom ovoga Zakona pojednostavit će se i ubrzati postupci koji se provode pred državnim tijelima zbog jednostavnijeg pristupa različitim bazama podataka i aplikacijama koje zaposlenici državnih tijela koriste za obavljanje poslova te korištenje elektroničkog potpisa akata. Time će se stvoriti pretpostavke za učinkovitiji i sigurniji rad državnih tijela u digitalnom okruženju. Sredstva potrebna za provedbu ovoga Zakona iznose 5.864.875,00 kuna, od čega se 5.345.750,00 kuna odnosi na 2022., 264.125,00 kuna na 2023. i 255.000,00 kuna na 2024. godinu.
 
Odbor je bez rasprave, jednoglasno (s 8 glasova ”ZA”), odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Prijedlog zakona o službenoj iskaznici.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Josip Borić, predsjednik Odbora, te članica Odbora dr.sc.Vesna Bedeković.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Borić, v.r.