Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 83. sjednici, održanoj 20. rujna 2023. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine. 

Odbor je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se ovim izmjenama pojednostavljuje oporezivanje dohotka te se doprinosi osiguranju fiskalne autonomije JLS, s obzirom na to da iste same određuju visinu stope poreza na dohodak u granicama utvrđenim Zakonom o porezu na dohodak, čime se omogućava da osiguraju ciljanu visinu potrebnih prihoda za ispunjenje svojih obveza, odnosno da, bez obzira na ukidanje prireza porezu na dohodak, zadrže željenu razinu prihoda. Najbitnije promjene su da se navedenim zakonom brišu odredbe kojima se propisuje plaćanje prireza porezu na dohodak, odnosno provodi se usklađenje sa izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Također, proširuje se raspon u kojem je predstavničko tijelo JLS ovlašteno propisati visinu poreza na kuće za odmor. Između prvog i drugog čitanja dorade su išle u smjeru jasnijeg propisivanja norme u odnosu na dosadašnja dva poreza, a to su porez na kuće za odmor koje su u opcijskoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, te porez na dohodak od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja. Propisuje se da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak, nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor, odnosno jedan ne isključuje drugi. U jednom se slučaju radi na dohotku od obavljanja djelatnosti, a u drugom o porezu na kuće za odmor. 

U raspravi na Odboru naglašeno je da je u onim uvjetima, kada je porez na dohodak bio podijeljen između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i države imalo smisla da vlastiti prihod, koji je bio prirez, i porez, egzistiraju zasebno. Sada, kad JLS ima u cijelosti nadležnost nad porezom na dohodak, logično je da postoje rasponi, da svaka jedinica lokalne samouprave sama procijeni je li joj oportuno odrediti i koju stopu poreza na dohodak. Na taj način omogućena je samostalnost jedinica lokalne samouprave u donošenju takvih odluka, čemu je izražena potpora.     

Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima.

Također, Odbor je većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“) donio sljedeći zaključak:
„Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlaže se Hrvatskom saboru da se o točkama dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z. br. 520, Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 521, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, drugo čitanje, P.Z. br. 522, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br. 524, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525 i Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugo čitanje, P.Z. br. 526 provede objedinjena rasprava.“

Obrazloženje:
S obzirom na to da su navedeni zakonski prijedlozi uzajamno povezani uzročno-posljedičnim načelima, ciljevima i svrhom, predlaže se donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave.
                                          
                                     
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.