Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, prvo čitanje, P. Z. br. 290

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 39. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 5. srpnja 2022., razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, prvo čitanje, P. Z. br. 290, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. lipnja 2022.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predlagatelj je u zakonskom prijedlogu iscrpno obrazložio zbog čega se pristupilo izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana u dijelu koji se odnosi na postupak izdavanja putnih isprava djetetu čiji roditelji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb. 
Predloženim izmjenama, a sukladno odredbama članka 99. Obiteljskog zakona, omogućava se da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu svojeg djeteta, što do sada nije bilo moguće, osim u izuzetnim situacijama i uz ispunjavanje određenih pretpostavki.
Nadalje, u zakonski prijedlog je unesena odredba da dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave, kao i odredba da osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno.
Propisano je i postupanje u slučajevima ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnost u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, kao i postupanje ako se naknadno utvrdi da je roditelj, uz sva prethodno navedena „ograničenja“, ipak uspio ishoditi putnu ispravu djeteta.

Bez rasprave, većinom glasova, s 10 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećih zaključaka:

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi na plenarnoj sjednici upućuju se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Siniša Hajdaš Dončić