45. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 44. sjednice Odbora;
Stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije vezanima uz Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.:
1. Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani - Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. - 2027. COM (2018) 321    – D.E.U. br. 18/028;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama COM (2018) 474 – D.E.U. br. 18/029;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju programa "Carina" za suradnju u području carine COM (2018) 442 – D.E.U. br. 18/030;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa "Erasmus": programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 COM (2018) 367 – D.E.U. br. 18/024;
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage (Uredbe o Europskim snagama solidarnosti) i Uredbe (EU) br. 375/2014 COM (2018) 440 – D.E.U. br. 18/040;
6. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.-2027) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 COM (2018) 366 – D.E.U. br. 18/042;
7. Razno.