Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 10

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 14. ožujka  2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 10, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. ožujka 2016.  

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku, kao ni prijedlogu da odredba članka 5.a stavka 3. dodana člankom 2. ima povratno djelovanje.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.

U članku 2. stavak 3. briše se.

II. Na članak 3.

U članku 3. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Neautentični aranžmani u svezi ostvarivanja prava propisanih člankom 5.a
stavkom 1. koji je dodan člankom 2 . ovoga Zakona utvrđuju se od 1. siječnja 2016. godine.“.

Obrazloženje amandmana I. i II.

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer sadržaj odredbe članka 5.a stavka 3. koji je dodan člankom 2. ovoga Zakona sadržajno pripada prijelaznoj i završnoj odredbi ovoga Zakona.

5. Pored navedenih amandmana u raspravi je istaknuta primjedba i na sam sadržaj odredbe članka 2. kojim je dodan članak 5.a u kojem je nejasno što se misli pod pojmom „aranžman“. Stoga je predloženo da radi provedivosti i pravne sigurnosti predlagatelj svojim amandmanom dodatno odredi koji se pravni poslovi podrazumijevaju pod pojmom „aranžmana“ kako bi se ostvarila svrha same odredbe tj. suzbijanje zloporabi u korištenju pogodnosti koje propisuje važeći Zakon.

6. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.
       


PREDSJEDNIK ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Dražen Bošnjaković