Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe s rasprave o Izvješću o radu probacijske službe za 2021. godinu

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 51. sjednici održanoj 7. ožujka 2023.  razmotrio je Izvješće o radu probacijske službe za 2021. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. prosinca 2022. godine.     
Odbor je Izvješće sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. 
Provedena je objedinjena rasprava Izvješća o radu probacijske službe za 2021. godinu i Izvješća o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2021. godinu.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se probacijski poslovi obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog dijela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu. Tijekom izvještajnog razdoblja probacijska služba je radila na izvršavanju 6.875 predmeta, zaprimljeno je ukupno 3.167 novih predmeta, završeno je 3.219 predmeta. Najveći broj predmeta imao je Probacijski ured Zagreb I (21,3 %), Probacijski ured Zagreb II (10,3 %) i Probacijski ured Varaždin (10,2 %). Osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 546.673 sati rada za opće dobro, za koji je na raspolaganju  bilo 1.380 pravnih osoba. Istaknuto je da se unatoč pandemiji, radilo  na jačanju suradnje između zatvorskog i probacijskog sustava, započela je prilagodba Sustava procjene počinitelja za primjenu u zatvorskom sustavu, te se radilo na unapređenju funkcionalnosti novog Zatvorskog i probacijskog informacijskog sustava (ZPIS). Od projekata izdvojen je Norveški financijski mehanizam 2014 – 2021, kojem su glavni ciljevi unaprijeđenije materijalnih i tehničkih uvjeta za rad probacijskih službenika, zatvorskog sustava, probacijske prakse, te uvođenje elektroničkog nadzora u hrvatsku kaznenopravnu praksu. 

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka

Prihvaća se Izvješće o radu probacijske službe za 2021. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić