Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 45. sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine razmotrio Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. srpnja 2022. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik podnositelja je izvijestio su u 2021. godini ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 306.737.347,77 kuna, rashodi u iznosu od 322.663.524,71 kuna, te je ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 15.926.176,94 kuna. Manjak prihoda pokriva se sredstvima viškova prihoda i primitaka prenesenim iz proteklih godina u iznosu od 69.070.589,92 kune, te čini raspoloživi višak prihoda u 2022. godini u iznosu od 53.144.412,98 kuna. Raspoloživi višak prihoda utrošiti će se u 2022. godini najvećim dijelom za nabavu strateških robnih zaliha. 

Ukupna vrijednost roba i skladišta na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 653.192.909,77 kuna, a što je za 5,29 % više nego u 2020. godini. Popunjenost robnih zaliha u 2021. godini iznosi 48%. 
Radi popune Bilance roba strateških robnih zaliha u 2021. godini izvršena je nabava u ukupnoj vrijednosti od 44.306.898,54 kune, od toga je nabavljeno prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 19.362.463,54 kuna te neprehrambenih proizvoda u vrijednosti od 24.924.435,00 kuna.

Ukupna vrijednost robe nabavljene za potrebe intervencije sprečavanja širenja Covid-19 bolesti u 2021. godini iznosi 143.950.600,06 kune. 
Ukupni troškovi intervencije u 2021. godini iznose 2.632.847,50 kuna, a odnose se na troškove prijevoza kontejnera iz Općine Marija Bistrica i podmirivanje troškova trgovačkim društvima čiji su objekti mobilizirani u svrhu zbrinjavanja stanovništva temeljem naloga Ravnateljstva civilne zaštite (potres 22. ožujka 2020. godine).

Također, izvršena je nabava roba potrebnih za sanaciju posljedica potresa u ukupnom iznosu 75.915.936,39 kuna (potres 29. prosinca 2020. godine). 
Ukupno je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godina isporučena roba u vrijednosti 103.792.661,15 kune (za sanaciju posljedica drugog katastrofalnog potresa). 

Što se tiče realizacija odluka Vlade Republike Hrvatske istaknuto je da je isporučena jednokratna robna pomoć Caritasu Zagrebačke nadbiskupije u protuvrijednosti 4.450.515,00 kuna. 
Na kraju izlaganja istaknuto je da je uz predmetno Izvješće priložena specificirana tablica Stanja robnih zaliha na dan 31. prosinca 2022. godine.

Bez rasprave Odbor je većinom glasova, sa 7 (sedam) „ZA“ i 3 (tri) „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći


ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. godinu, s financijskim pokazateljima


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Žarko Tušek