Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 20. sjednici održanoj 30. lipnja  2021. godine razmotrio Izvješće o provedbi nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. lipnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Nacionalni program zaštite potrošača strateški dokument kojim se određuju ciljevi, mjere, prioritetna područja te aktivnosti u provođenju politike zaštite potrošača za razdoblje od četiri godine.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao tijelo nadležno za poslove zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj provodi aktivnosti vezane uz provođenje politike zaštite potrošača i koordinaciju rada svih nositelja zaštite potrošača u vezi s provedbom Nacionalnog programa zaštite potrošača, a koji je za razdoblje od 2017. - 2020. usvojio Hrvatski sabor na sjednici od 16. veljače 2018., a objavljen je u Narodnim novinama broj 20/2018.
Sukladno članku 130. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, 110/15 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor o ostvarivanju politike zaštite potrošača iz Nacionalnog programa zaštite potrošača.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa svim dionicima politike zaštite potrošača izradilo je Prijedlog izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2017. do 2020. 
U izradi Prijedloga izvješća sudjelovala su tijela državne uprave čiji djelokrug obuhvaća zaštitu potrošača, zatim predstavnici poslovne zajednice (HGK, HOK i HUP), predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave (gradovi i općine) te predstavnici civilnog društva, odnosno udruge za zaštitu potrošača.
Nadalje, predstavnik predlagatelja istaknuo je da Izvješće po poglavljima sadrži sve ispunjene ciljeve, ostvarene mjere i aktivnosti zadane Nacionalnim programom.
U bitnome je istaknuo kako je u izvještajnom razdoblju unaprijeđeno nacionalno potrošačko zakonodavstvo, pa je tako 2019.godine izmijenjen Zakon o zaštiti potrošača radi daljnjeg usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Od ostalih zakona u službi zaštite potrošača, u ovom izvještajnom razdoblju važno je istaknuti i Zakon o vodnim uslugama, Zakon o održivom gospodarenju otpadom kao i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, Zakon o platnom prometu i Zakon o elektroničkom novcu.
U cilju približavanja svih potrebnih informacija građanima, malim, srednjim i velikim poduzetnicima i javnoj upravi  organizirane su 2 velike kampanje pod nazivom “Zajedno za potrošače” i “Sve na jednom mjestu”  koje su se održale u 11 hrvatskih gradova.
AZOP je svake godine, 28. siječnja obilježavala Europski dan zaštite osobnih podataka, organiziranjem konferencija i prigodnih štandova kako bi ostvarila neposredan kontakt s potrošačima.
HAKOM je u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača  provodio tematske radionice vezano uz prava korisnika i obveza za operatore elektroničkih komunikacijskih usluga te su proveli i 11 nadzora.
Svake godine obilježen je Svjetski dan prava potrošača, uz prigodne konferencije u okviru kojih se nastoji povećati informiranost potrošača, a ujedno ih i dodatno educirati.
Kako bi se naglasak stavio na mlade, izložene novim digitalnim tehnologijama Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je organiziralo Nagradni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola za izradu video uradaka, plakata, stripova i sl. Na temu zaštite u digitalnom svijetu. Zaprimljeno je ukupno 118 radova iz 70 škola, a za 4 škole pobjednice osigurane su nove pametne ploče.
U izvještajnom razdoblju izdan je i velik broj publikacija i edukativnih tekstova iz raznih područja  zaštite potrošača.
U svrhu brže komunikacije s građanima ustrojen je Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača, koji građanima omogućuje da putem elektroničke pošte zatraže objašnjenja propisa i postupaka od tijela nadležnih za pojedina područja.
Uspostavljen je besplatni telefon te je zaprimljeno 8900 upita, koji se najviše odnose na materijalni nedostatak proizvoda, jamstvo za ispravnost prodane stvari, prodaju na daljinu, zamjenu, naplatu određenih javnih usluga i dr.
2019. godine pokrenut je jedinstven portal, mrežna stranica “Sve za potrošače”, gdje su na jednom mjestu objedinjene sve potrebne informacije iz različitih stručnih područja.
Državni inspektorat je u izvještajnom razdoblju obavio ukupno 52.883 inspekcijskih nadzora (tržišna inspekcija, sanitarna, veterinarska, poljoprivredna i turistička) te su kao brojčano najznačajnije povrede propisa, i to 12.399 utvrđene iz djelokruga tržišne inspekcije.
Carinska uprava je u izvještajnom razdoblju uništila 2.554.879 komada razne krivotvorene robe u vrijednosti od 8.090.800,66 eura te je oduzeto 622.917 komada razne robe za koju je postojala sumnja da se njome krše prava intelektualnog vlasništva u vrijednosti od 4.836.264,74 eura.
Na kraju je istaknuta važnost alternativnih načina rješavanja potrošačkih sporova, u koju svrhu je i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a kako bi se povećao broj subjekata  koji će potrošačke sporove rješavati na brz, učinkovit i cjenovno prihvatljiv način, osiguralo određena financijska sredstva te provela postupak za dodjelu istih kroz Otvoren javni poziv.

U raspravi je istaknuto da je na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca u Izvješću obuhvaćen i dio koji se odnosi na bankarski sektor.
Istaknuta je daljnja potreba informiranja i educiranja potrošača o njihovim pravima, posebice starije populacije, zatim potreba educiranja onih subjekata koji stavljaju robu na tržište, nužnost suradnje resornog Ministarstva i jedinica lokalne samouprave po pitanju kontinuiranog informiranja, kako bi se izbjegli prekršaji te poticati rješavanje potrošačkih sporova mirnim putem, u cilju rasterećenja sudova i inspekcijskih tijela. 

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 8 (osam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći  


ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek