Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama o dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 766

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 48. sjednici održanoj 9. prosinca 2014.,  razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2014. godine.

Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom  Prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.
Odbor je raspolagao s mišljenjem Hrvatske gospodarske komore od 4. prosinca 2014. godine.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim Zakonom predlaže da se potencijalni strateški projekti mogu realizirati na nekretnini nad kojom Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne samouprave imaju većinu suvlasničkim dijelova pema stanju u zemljišnim knjigama. Uvažavajući uočene probleme sa zatvaranjem financijske konstrukcije investitora ovim Zakonom se omogućuje lakše i flaksibilnije podnošenje financijske dokumentacije vezano za projekt. Usvajanjem ovog Zakona Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) i  Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) će biti bolje iskorišteni u smislu brže i kvalitetnije obrade zaprimljenih prijava kao i iskorištenosti postojećih administrativnih kapacieta ovih dvaju tijela. Zbog skraćenja postupka propisano je da su središnja tijela državne uprave dužna na zahtjev MINGO ili AIK-a ili CEI-a dati stručno mišljenje u roku od deset dana od zaprimanja prijedloga strateškog objekta koji sadrži svu  potrebnu dokumentaciju. Kako bi se zaštitili državni interesi od eventualne odgovornosti ovim Zakonom je propisano da Sporazum o pripremi i provedbi projekta s privatnim investitorom sklapa ministar gospodarstva uz prethodno mišljenje i suglasnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, sve u roku od 60 dana od dana donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju strateškog projekta. 

U raspravi koja je uslijedila predstavnica predlagatelja je u odgovoru na postavljena pitanja istaknula da su tri projekta proglašena strateškim u smislu odredaba  Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, dva su pred proglašavanjem te da je za 19 projekata započela procedura za njihovo proglašenje strateškim investicijskim projektom. Pojasnila je da se ovim Zakonom ne dira u postojeće koncesije koje su regulirane posebnim zakonima. U raspravi je također istaknuto da je intencija ovoga Zakona ubrzanje procedure istovremeno poštujući prostorno plansku dokumentaciju. Vezano za utvrđivanje projekta strateškim, u smislu odredaba ovoga Zakona, istaknuto je da ako investitor ne osigura najmanje 10% od ukupne vrijednosti projekta u roku od 60 dana od dana kada Vlada Republike Hrvatske  proglasi strateški  projekt, ugovor sa potencijalnim investitorom se  raskida.  

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je sa 5 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ i 1 „suzdržanim“ odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje

ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKI PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Ivu Jelušića,  predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivo Jelušić