Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. - 2027.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 26. sjednici, održanoj 24. rujna 2021. godine, Prijedlog programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. - 2027., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  9. rujna 2021. godine. 

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno su predstavnici podnositelja istaknuli da je Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike izradio Nacrt prijedloga Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. (dalje: Program).
Program se izrađuje temeljem Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20), a donosi ga Hrvatski sabor te se objavljuje u „Narodnim novinama“.

Program je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja službene statistike Republike Hrvatske koji se odnosi na sedmogodišnje razdoblje od 2021. do 2027. te detaljnije određuje razvojne ciljeve i načine ostvarenja pojedinih strateških ciljeva definiranih Strategijom razvitka službene statistike 2021. – 2030., dok se za svaku godinu trajanja Programa donosi kratkoročni Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Specifičnost Programa je usklađivanje sa Europskim statističkim sustavom te se donosi za razdoblje koje je istovjetno razdoblju trajanja Europskoga statističkog programa, koji ujedno predstavlja okvir za planiranje aktivnosti nacionalnog statističkog sustava. U slijedećem programskom razdoblju 2021. – 2027. Europski statistički program dio je Programa jedinstvenog tržišta Europske unije (Uredba (EU) 2021/690 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Programa jedinstvenog tržišta) koji čini 14% ukupnog proračuna navedenog Programa, točnije 552.000.000 EUR. Financijska sredstva pružat će se i nacionalnim uredima za statistiku u svrhu izrade i diseminacije visokokvalitetnih statističkih podataka.
Službena statistika važna je, ne samo u nacionalnim, nego i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenoga i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. S obzirom na članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, poseban naglasak stavlja se na ulogu nacionalnog statističkog sustava u Europskome statističkom sustavu (ESS) te omogućivanje usporedivosti statističkih podataka Republike Hrvatske s podacima država članica Europske unije. Stoga je Program akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju statističke aktivnosti za višegodišnje razdoblje u skladu sa Zakonom, nacionalnim potrebama i obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Donošenje Programa također je značajno i radi definiranja ostalih nositelja službene statistike koji, pored Zakonom određenih Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke, čine nacionalni sustav službene statistike. Stoga se predmetnim Programom za slijedeće razdoblje utvrđuju slijedeća ovlaštena tijela kao nositelji službene statistike: Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sve navedene institucije čine nacionalni sustav službene statistike.

Program obuhvaća prioritetna područja, aktivnosti koje hrvatski statistički sustav treba obuhvatiti u razdoblju na koje se odnosi, pregled razvojnih ciljeva službene statistike po statističkim područjima, glavne rezultate koje treba proizvesti i diseminirati, odgovorne nositelje službene statistike te osnovnu namjenu i glavne korisnike statističkih podataka.
Pri izradi Programa statističkih aktivnosti krenulo se od potreba korisnika, ali i obveza koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji koji su navedeni u dokumentu Statistical Requirements Compendium (izdanje 2021.), stoga je razrada aktivnosti i razvojnih ciljeva Programa strukturirana upravo prema statističkim područjima u skladu s međunarodnom klasifikacijom statističkih aktivnosti. Radi osiguravanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske, Programom se definiraju i moduli za nacionalne potrebe.

Proizvodnja službene statistike uređena je strogim pravnim okvirom (Ugovor o funkcioniranju Europske unije) i dopunjena snažnim autonomnim okvirom kvalitete, čija je okosnica Kodeks prakse europske statistike i Okvir za osiguranje kvalitete Europskoga statističkog sustava.

Nositelji službene statistike u svojem radu profesionalno su neovisni, nepristrani prema svim korisnicima, objektivni i pouzdani te poštuju načela statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti. Razvoj, proizvodnja i diseminacija službenih statističkih podataka temelje se na propisanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima i transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima te na sljedećim kriterijima kvalitete: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštivanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.

Financijski okvir za provedbu ovog Programa sadržan je u državnom proračunu, odnosno proračunima nositelja službene statistike te drugim izvorima sredstava, a posebno Eurostatove darovnice te strukturni fondovi Europske unije.
U skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, Državni zavod za statistiku je, nakon pribavljenih mišljenja svih tijela državne uprave, proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana (od 4. lipnja do 4. srpnja 2021.) na kojem nije bilo komentara niti primjedbi na predstavljeni dokument. Konačni Nacrt prijedloga Programa predstavljen je Statističkom savjetu Republike Hrvatske, koji ga je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine jednoglasno prihvatio.

U raspravi na Odboru napomenuto je da se kod popisa stanovništva 2021. koji je u tijeku već samopopisalo više od jedan milijuna stanovnika Republike Hrvatske. Nadalje je rečeno da se očekuje da će se oko 30% osoba sami popisati. Odgovoreno je da su predstavnici Državnoga zavoda za statistiku zadovoljni sa odazivom građana. Kod popisivanja stanovništva na terenu od 27. rujna 2021. godine, djelatnici moraju biti cijepljeni te držati fizičku distancu i nositi maske zbog sigurnosti stanovništva. Postavljeno je pitanje o odbijanju sudjelovanju u popisivanju. Odgovoreno je da je sudjelovanje zakonski obvezno te su propisane kazne za nesudjelovanje.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru donošenje

PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. - 2027.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.