Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2015. godine i Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2015.godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 105. sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine, Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2015. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2015. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. rujna 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim Izvještajima kao matično radno tijelo.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske uvodno je, osim ostalog, istaknuo da je realni međugodišnji rast ekonomske aktivnosti, započet u posljednjem tromjesečju 2014. Godine, ubrzao je u prvoj polovici 2015. Godine. Nakon šest recesijskih godina, bilježi se gospodarski rast od 0,8%, prvenstveno zahvaljujući rastu izvoza roba i usluga, ali i blagom oporavku potrošnje kućanstava. Bruto domaći proizvod ostvario je realni rast od 0,8% u prvoj polovici 2015. Godine u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Najveći pozitivan doprinos rastu BDP-a u prvih šest mjeseci, u iznosu od 3,4 postotna boda, došao je od izvoza roba i usluga, koji je realno povećan 8,9% ne međugodišnjoj razini. U prvom polugodištu 2015. godine nastavljen je pad zaposlenosti, iako blažim intezitetom u odnosu na prethodnu godinu. Prema privremenim podacima, prosječan broj ukupno zaposlenih iznosio je 1.317.589 u prvih šest mjeseci 2015. Godine te je smanjen za 1,4% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Prosječan broj registriranih nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosio je 301.789 u prvih šest mjeseci 2015. godine, što je smanjenje od 14,8% na međugodišnjoj razini ( pojačano brisanje iz evidencije HZZ-a zbog nepridržavanja zakonskih odredbi). Izmjene Zakona o porezu na dohodak početkom 2015. godine dovele su do znatnog ubrzanja međugodišnjeg rasta neto plaća od kraja 2014.godine. Deflatorni pritisci u domaćem gospodarstvu koji su bili najizraženiji početkom 2015. godine, u narednim mjesecima su popustili. Prosječna inflacija je iznosila 0,2% u prvoj polovici godine. Najveći doprinos smanjenju potrošačkih cijena došao je od cijena goriva i maziva za osobna vozila, koje su smanjene 9,4% na međugodišnjoj razini, što je posljedica znatnog smanjenja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, kao i cijene plina koja je smanjena za 5,2% u prvoj polovici godine. Prosječan tečaj kune prema euru iznosio je 7,63 kune za euro u prvo polovici 2015. godine te je ostao gotovo nepromijenjen u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Deficit tekućeg računa platne bilance iznosio je 1,3 milijarde eura u prvom tromjesečju 2015. godine te je smanjen za 13,9% u usporedbi s istim tromjesečjem 2014. godine. Ukupni bruto inozemni dug je iznosio 49,3 milijarde eura krajem svibnja 2015. godine. U prvom polugodištu 2015. Godine ukupni prihodi državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 51 milijardu kuna, što čini 47,9% godišnjeg plana. Ukupni prihodi proračuna ne međugodišnjoj razini nisu u potpunosti usporedivi zbog brojnih promjena koje su nastupile u proračunskom obuhvatu tijekom 2015. godine. Osim značajnih statističkih i metodoloških izmjena koje su uvedene treba uzeti u obzir i izuzimanje prihoda kojima se financira obvezno zdravstveno osiguranje, jer od 1. Siječnja 2015. godine više nisu prihodi državnog proračuna već pripadaju HZZO-u kao izvanproračunskom korisniku. Na prihode državnog proračuna tijekom prve polovice 2015. godine utjecaj su imale i izmjene porezne politike kojima se nastojao smanjiti porezni teret rada i malog poduzetništva te na taj način potaknuti gospodarski rast. Ukupni prihodi državnog proračuna za 2015. godine planirani su u iznosu od 106,4 milijarde kuna, a prihodi poslovanja u iznosu od  105,3 milijarde kuna. U prvom polugodištu ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 50,9 milijardi kuna ili 47,9% godišnjeg plana. Od toga su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 50,7 milijardi kuna ili 48,2% godišnjeg plana. Njihova najznačajnija kategorija su porezni prihodi koji su ostvareni za 7,7% više nego u istom razdoblju 2014. godine i iznose 31,7 milijardi kuna ili 49,6% godišnjeg plana. Ukupni rashodi za 2015. godinu planirani su u iznosu od 119,0 milijardi kuna, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 115,7 milijardi kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3,3 milijarde kuna. Izvršenje ukupnih rashoda državnog proračuna u prvih šest mjeseci 2015. godine iznosi 58,4 milijardi kuna što je 49,1% planiranih rashoda za 2015. godinu. U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, manjak proračuna konsolidirane opće države u prvom polugodištu 2015. Godine, prema nacionalnoj metodologiji ostvaren je u iznosu od 5,6 milijardi kuna ili 1,7% BDP-a. Manjak državnog proračuna iznosio je 7,5 milijardi kuna ili 1,7% BDP-a, što je 0,5 milijardi kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna ostvarili su višak od 666 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a. Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključuje 570 jedinica koje su u zadanom roku dostavile financijske izvještaje te županijske uprave za ceste, zabilježio je višak od 1,2 milijarde kuna ili 0,4% BDP-a. 

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske dodatno je obrazložio Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2015. godine, u kojem se ističe da imajući u vidu polugodišnja ostvarenja rashoda državnog proračuna i rashoda izvanproračunskih korisnika, kao i tekuća makroekonomska kretanja te provedbu strukturnih mjera za smanjenje prekomjernog proračunskog manjka, procjenjuje se kako će privremeno fiskalno pravilo za 2015. godinu biti ispunjeno.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, bez rasprave, većinom  glasova  ( 7 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“)  predložiti Hrvatskom saboru da donese

            POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Sukladno odredbi članka 111. Zakona o proračunu, predlaže se Hrvatskome saboru da donese:
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2015. godine;
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2015. godine;
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2015. godine;
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2015. godine,
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2015. godine.
- Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2015. godine;

Sukladno članku 9. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti i članka 16. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predlaže se Hrvatskome saboru da donese:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković,dipl.oec., predsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK  ODBORA

mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.