Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o faktoringu, drugo čitanje P.Z. br. 621

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 74. sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine, Konačni prijedlog zakona o faktoringu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. srpnja 2014. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka  73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu u svojstvu matičnog radnog tijela.     

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je razlike između rješenja koja se predlažu ovim Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na ona iz Prijedloga zakona, te razloge zbog kojih su razlike nastale. U raspravi na Odboru iznijeta su sljedeća stajališta:
- Iznijeta je konstatacija da u svim rječnicima stranih riječi i financijskim leksikonima doslovno piše da je faktoring kratkoročno financiranje izvoznih ili uvoznih poslova. Stoga bi bilo primjereno, prema iznijetom mišljenju, da ovaj Zakon nosi naziv: Zakon o kratkoročnom financiranju izvoznih i uvoznih poslova.          
- Predstavnik Vlade Republike Hrvatske dodatno je obrazložio razloge zbog kojih nije prihvaćen prijedlog Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, iznijet u prvom čitanju ovoga Zakona, da se promjeni naziv ovoga Zakona tako da glasi „ Zakon o otkupu potraživanja – faktoringu“. Osim ostalog naglasio je da osnovni razlog neprihvaćanja proizlazi iz toga da je „ otkup potraživanja“ sadržajno širi pojam od pojma faktoringa. Otkup potraživanja podrazumijeva otkupe svih vrsta potraživanja, dospjelih i nedospjelih, dok faktoring predstavlja posebnu financijsku uslugu koja se sastoji u kontinuiranom otkupu isključivo nedospjelih potraživanja proizašlih s osnova isporuke dobara i/ili pružanja usluga. To znači da svaki otkup potraživanja nije ujedno i faktoring, a svrha ovoga Zakona jest regulirati poslove faktoringa, faktoring društava, nadzor faktoring društava i slično.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora  odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru  donošenje    

ZAKONA O FAKTORINGU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković, dipl.oec., predsjednik Odbora.

                                                                                  
PREDSJEDNIK  ODBORA
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec