8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 13. svibnja 2016. donio Odluku o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji.

Interparlamentarna unija (IPU) osnovana je 1889. godine kao međunarodna organizacija parlamenata suverenih država sa sjedištem u Ženevi. Danas ona okuplja zastupnike nacionalnih parlamenata, koji u svom radu razmatraju pitanja od međunarodnog značaja, doprinose promicanju zaštite ljudskih prava i pomažu u konsolidaciji predstavničkih institucija širom svijeta. IPU danas okuplja 170 parlamenta i 11 pridruženih članova.

Hrvatski sabor sudjeluje u radu Interparlamentarne unije od 7. rujna 1992. kada je osnovana Nacionalna grupa Hrvatskoga sabora pri IPU. Prema Odluci o osnivanju, poslove stalnog izaslanstva Hrvatskog sabora pri Interparlamentarnoj uniji obavlja Izvršni odbor Nacionalne grupe.