Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, P. Z. br. 176

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 22. sjednici održanoj 29. rujna 2021. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 16. rujna 2021. godine. 
Odbor je raspravio Konačni prijedlog zakona u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora.  

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je cilj Zakona da Republika Hrvatska glavnom tajniku Vijeća Europe priopći izjave u odnosu na Konvenciju i Dodatni protokol, kako bi se EPPO odredio kao nadležno pravosudno tijelo u smislu Konvencije i Dodatnog protokola i omogućio mu se alat za međunarodnu pravosudnu suradnju s trećim državama. Republika Hrvatska kao država članica Europske unije koja sudjeluje u pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem EPPO-a izjavljuje da se Ured europskog javnog tužitelja pri izvršavanju svoje nadležnosti, kako je predviđena Uredbom, smatra pravosudnim tijelom za potrebe izdavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć u skladu s Konvencijom i njezinim protokolima, kao i za potrebe pružanja informacija ili dokaza koje je EPPO već zaprimio ili bi ga mogao zaprimiti nakon pokretanja istrage u području svoje nadležnosti, na zahtjev druge ugovorne stranke u skladu s Konvencijom i njezinim protokolima. EPPO se smatra pravosudnim tijelom za potrebe primanja informacija u skladu s Konvencijom u pogledu kaznenih djela u okviru svoje nadležnosti kako je predviđena Uredbom. Također, u pratećim pojašnjenjima uz izjavu dano je tumačenje odredbi Konvencije u odnosu na EPPO, a s obzirom na to da Konvencija nije predvidjela tijelo poput EPPO-a. U odnosu na zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć koje EPPO prima ili šalje pojašnjeno je da se, za tu svrhu, strankom Konvencije smatra država članica u kojoj djeluje nadležni europski delegirani tužitelj. Navedeno je da je europski delegirani tužitelj vezan izjavama i rezervama države članice u kojoj djeluje kao nadležno tijelo danim iz Konvenciju i protokole, te da je EPPO ograničen u uporabi pribavljenih dokaza i informacija od trećih država njihovim uvjetima i ograničenjima koje dopušta Konvencija. U prvoj dodatnoj izjavi pojašnjeno je da se zamolnice EPPO-a šalju izravno EPPO-u i to centralnom uredu ili nadležnom europskom delegiranom tužitelju.

U raspravi na Konačni prijedlog zakona iznesena je jezična primjedba na korištenje engleske skraćenice EPPO. Hrvatski jezik je ravnopravan sa svim službenim jezicima Europske unije, a korištenje kratica protivno je i Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, stoga, predlaže se raspraviti primjedbu kroz raspravu u Hrvatskom saboru.

Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe je sa devet (9) glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine
  

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora.


                                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                            Mišel Jakšić