Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, P. Z. E. br. 316

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 45. sjednici, održanoj 23. rujna 2022. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja obrazložio je važnost donošenja ovog Prijedloga, s tim u svezi istaknuo je kako se ovim Prijedlogom zakona uređuje pravni temelj za djelovanje Agencije te vrši usklađivanje s uredbama Europske unije o uspostavi programa za čiju je provedbu nadležna Agencija, a koji se donose zasebno za svako programsko razdoblje.

Također istaknuo je kako se predloženim zakonom utvrđuje učinkovitiji način funkcioniranja Agencije, kada se mijenja način imenovanje i razrješenja članova Upravnog vijeća, ali i uvjeti za njihovo imenovanje.

U raspravi predloženo je preciziranje norme članka 4. Prijedloga kojom se propisuju uvjeti za izbor članova Upravnog vijeća Agencije u dijelu koji se odnosi na formulaciju kojom član ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni posupak.
              
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (10 ZA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg  

z a k lj u č k a

 Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                          PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković