Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih, prvo čitanje, P.Z. br. 168

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 22. sjednici, održanoj 15. rujna 2021. godine, Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. srpnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se nakon donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije pokazala potreba za donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih kojim bi se otklonili nedostaci uočeni tijekom primjene postojećeg zakona te se cijeli sustav uskladio s navedenim zakonodavno-normativnim rješenjima te strateškim prijedlozima. 

U raspravi većina članova Odbora podržala je donošenje Prijedloga zakona ocijenivši kako će njegova implementacija unaprijediti sustav obrazovanja odraslih kao dio obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Pozdravljene su odredbe koje definiraju sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih kao i odredbe koje definiraju razvijanje sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te općenito usklađivanja sustava obrazovanja odraslih sa HKO-om. S ciljem unaprjeđenja zakonskog prijedloga sugerirano je predlagatelju da do upućivanja prijedloga u drugo čitanje iznađe mehanizme kojima bi se uspostavio sustav osiguravanja kvalitete na jednak način koji je propisan za ustanove i drugim dionicima koji obavljaju djelatnost obrazovanja, kao što su trgovačka društva, odnosno škole stranih jezika. 

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (10 „za“ i 1 „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

           Prihvaća se Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                         

  PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković