Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, prvo čitanje P.Z. br. 793

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 33. sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine, raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, koji je  predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. veljače 2015. godine.
 
Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo.  
Predstavnik  predlagatelja je istaknuo da ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona uređuje postupanje u slučaju propuštanja zakupodavca da u skladu s odredbom članka 6. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine, broj 125/2011) dostavi zakupniku koji ispunjava uvjete, ponudu za sklapanje novog ugovora,  uvjeti koje zakupnik mora ispuniti kako bi ostvario pravo na kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, kriteriji po kojima, iznimno, sadašnji korisnik može kupiti poslovni prostor u kojem obavlja dopuštenu djelatnost.
 
U raspravi članova Odbora  istaknuta je potreba zakonskog propisivanja obveze i rok do kada će Državni ured za upravljanje državnom imovinom u funkciju staviti prazne poslovne prostore, odnosno druge nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora. 
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi, uputiti će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Krešimir Bubalo, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Krešimir Bubalo