40. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 39. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;
5. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA DUŽNOSNICIMA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA O:
- prestanku prava na plaću zbog prestanka mandata,
- priznavanju prava na plaću zbog stupanja na dužnost;
6. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O: 
- priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu imenovanoj članici Odbora za  financije i državni proračun Hrvatskoga sabora,  
- prestanku prava na mjesečnu novčanu naknadu razriješenom članu Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora;  
7. RAZNO.