Izvješće o radu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u 2006. godini

Sastav Odbora 

Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do izmjena u sastavu Odbora. Odlukom o mirovanju zastupničkog mandata („Narodne novine“, br. 19/2006) zastupniku Zlatku Tomčiću započelo je mirovanje zastupničkog mandata 10. veljače 2006. godine, a sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestao je i mandat člana u Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Zastupnik Željko Ledinski izabran je za člana Odbora 10. ožujka 2006. te od tog datuma Odbor čine:

 

 

Ime i prezime

Politička stranka

predsjednik SLAVKO LINIĆ

SDP

potpredsjednik mr.sc. MARKO ŠIRAC

HDZ

članovi ZDENKO ANTEŠIĆ

SDP

JURE BITUNJAC

HDZ

MIRJANA BRNADIĆ

HDZ

MATO GAVRAN

SDP

dr.sc. VILIM HERMAN

SBHS

mr.sc. ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN

HNS

KRUNOSLAV MARKOVINOVIĆ

HDZ

ZDRAVKO SOČKOVIĆ

HDZ

NIKOLA SOPČIĆ

HDZ

ŽELJKO LEDINSKI

HSS

IVAN VUČIĆ

HDZ

Djelokrug Odbora

Člankom 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora definiran je djelokrug Odbora i to poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike te prava i dužnosti matičnog radnog tijela u postupku donošenja zakona i drugih propisa u područjima koja se odnose na:

- prostorno uređenje i zaštitu graditeljske baštine
- usklađivanje djelatnosti rada zaštite prostornih resursa i usklađivanja regionalnog prostornog razvoja,
- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, graditeljstva i usklađivanja izgradnje građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku,
- uređivanje građevinskog zemljišta i druga pitanja prostornog uređenja,
- temeljna rješenja zaštite i promicanja sveukupnih djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim  kriterijima,
- mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,
- mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice glede posebno zaštićenih dijelova prirode,
- praćenje i proučavanje pitanja nuklearne i radiološke sigurnosti radi osiguranja visoke razine te sigurnosti i djelotvorne zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućih zračenja,
- poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,
- pritužbe upućene Saboru kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti.

Člankom 9. Zakona o izvlaštenju regulirano da Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske izvan slučajeva predviđenih člankom 1. stavkom 2. ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodno mišljenje Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora.

Sjednice Odbora

Sukladno definiranom djelokrugu te članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora temeljem koga Odbor može razmatrati i prijedloge zakona i druge akte koji nisu u njegovoj matičnoj nadležnosti, a kojima su obuhvaćena pojedina pitanja iz njegova djelokruga, tijekom 2005. godine predsjednik Odbora sazvao je ukupno 16. sjednica na kojima je razmatrano sveukupno 30. točaka.   Temeljem provedenih rasprava Hrvatskom saboru podnijeto je 27 izvješća, Vladi Republike Hrvatske upućeno je jedno prethodno mišljenje temeljem članka 9. Zakona o izvlaštenju te  Hrvatskoj pošti d.d. prijedlog tema za Program izdavanja prigodnih poštanih maraka u 2008. i 2009. godini. Odbor je ujedno prihvatio Izvješće o radu Odbora u 2005. godini. 

Od podnijetih 27 izvješća Hrvatskom saboru, 22 izvješća odnose se na prijedloge zakona, 1 izvješće na Prijedlog vodnogospodarske osnove Hrvatske – Strategija upravljanja vodama, 2 izvješća na Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode (Učka i Kopački rit),  1 izvješće na Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti te 1 izvješće na Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, s Prijedlogom projekcije proračuna za 2008. i 2009. godinu. 

Analiza raspravljenih točaka pokazuje da je Odbor raspravio 2 zakona u prvom čitanju, 3 zakona u drugom čitanju, 17 zakona u hitnom postupku te 5 ostalih akata. Od ukupno raspravljenih 27 točaka koje se odnose na prijedloge akata Hrvatskoga sabora,  10 točaka je iz matične nadležnosti Odbora dok je preostalih 17 točaka Odbor razmatrao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Struktura razmatranih akata prema vrsti, postupku donošenja i nadležnosti Odbora prikazana je u sljedećoj tabeli:

 

Prvo čitanje zakona

Drugo čitanje zakona

(treće čitanje zakona)

Hitni postupak

prvo i dr. čit. zakona

Ostali akti Hrvatskog sabora

 Predmeti iz nadležnosti Odbora

UKUPNO

matično

zainter

matično

zainter.

matično

zainter.

matično

zainter.

mat

zaint

pred. iz nadlež. Odbora

Broj

1

1

1

2

5

12

3

2

3

10

17

3

UKUPNO

 2

 3

 17

 5

 3

 30

Odbor je u izvještajnom razdoblju podnio ukupno 17 amandmana koji su prihvaćeni i to: 8 amandmana na Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka, 5 amandmana na Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode „Kopački rit“, 1 amandman na Konačni prijedlog zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja, P.Z.E. br. 350, Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 486 i Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona
 Vezano uz Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode „Kopački rit“ Odbor je Hrvatskom saboru predložio i donošenje sljedećeg zaključka: „Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u primjerenom roku utvrdi odgovarajuće mjere i izvore financijskih sredstava za razminiranje područja Parka prirode „Kopački rit“. Navedeni prijedlog zaključka Hrvatski sabor prihvatio je glasovanjem na 18. sjednici.  
 
Izvlaštenje

 U 2006. godini Odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša sukladno članku 9. Zakona o izvlaštenju dostavljeni su na razmatranje i davanje prethodnog mišljenja Prijedlozi odluka o utvrđivanju intresa Republike Hrvatske za izgradnju višestambene građevine te pješačkih površina i trgova na području Grada Rijeke. Nakon provedene rasprave na 41. sjednici, Odbor je dao pozitivno prethodno mišljenje na navedene Prijedloge odluka.

Pokroviteljstva

Odbor je temeljem odluke Predsjedništva Hrvatskoga sabora bio pokrovitelj nad projektom „Malakološka fauna hrvatskoga Jadrana“ te je predsjednik Odbora, Slavko Linić, kao predstavnik pokrovitelja 17. svibnja 2006. godine u Solinu nazočio svečanosti otvaranja izložbe.

Međunarodna aktivnost Odbora
 
U razdoblju od 19. do 21. travnja 2006. godine u radnoj posjeti u Republici Hrvatskoj boravilo je izaslanstvo Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta. Riječ je o uobičajenoj praksi odlaska zastupnika navedenog Odbora Europskog parlamenta u zemlje kandidatkinje i države članice EU u cilju jasnijeg uvida u implementaciju pravne stečevine EU po pitanjima zaštite okoliša, javnog zdravstva i sigurnosti hrane. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u ime Hrvatskoga sabora kao domaćina, a u uskoj suradnji s Delegacijom Europske komisije u Zagrebu i Misijom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, preuzeo je organizaciju dijela radnog posjeta izaslanstva. 

Tijekom boravka u Republici Hrvatskoj izaslanstvo se susrelo s Odborom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odborom za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskoga sabora. Ujedno su održani sastanci s ministrima, državnim tajnicima i pomoćnicima ministara u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu kulture i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izaslanstvo se susrelo s Živkom Kolegom, gradonačelnikom Zadra te Ante Županom, gradonačelnikom Obrovca tijekom posjeta bazenima sa crvenim muljem bivše tvornice za preradu aluminijske rude u Obrovcu. Radni posjet uključio je i susret s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore te nevladinim organizacijama za vrijeme posjete nacionalnom parku Plitvička jezera kao i tijekom boravka u Zagrebu.

Sudjelovanje javnosti u radu Odbora 
 
Doprinos radu Odbora dali su građani te nevladine udruge iznoseći pisanim putem primjedbe, mišljenja i stajališta o prijedlozima zakona i drugim aktima koje donosi Hrvatski sabor iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša te ukazujući na pojedinačne pojave devastacije okoliša i prirode.    
Sve su sjednice Obora bile javne. Pozivi za svaku sjednicu Odbora redovito su dostavljani Službi za odnose s javnošću i Internet redakciji Hrvatskoga sabora te su objavljivani na web stranici Hrvatskog sabora. Ujedno su, na navedenoj web stranici, objavljena izvješća Odbora s održanih sjednica tijekom izvještajnog razdoblja.


TAJNICA ODBORA

Maja Filipović