Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643, - predlagatelj: Silvano Hrelja, zastupnik

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 101. (elektroničkoj) sjednici Odbora održanoj  6. svibnja 2020. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 643, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskome saboru, aktom od 9. svibnja 2019.

Odbor je o Zakonu raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa:022-03/19729, Urbroj:50301-27/12-19-9) od 10. listopada 2019., na navedeni akt, u kojemu se predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Potrebu donošenja Zakona po hitnom postupku, u skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlagatelj obrazlaže potrebom utvrđivanja što bržeg i primjerenijeg prihodovnog cenzusa za one osigurane osobe za koje na načelima društvene solidarnosti postoji potreba da im se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna. Za pokriće sredstava premije za dopunsko zdravstveno osiguranje, koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za osobe određene predloženim zakonom potrebno je osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske 100 milijuna kuna u 2020. godini.

Predlagatelj predlaže da se prihodovni cenzus temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna poveća na 1.830,00 kuna mjesečno (za 20,6% u odnosu na dosadašnji cenzus, odnosno za polovicu povećanja prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2004. -2018.), dok za osiguranika samca predlaže povećanje prihodovnog cenzusa na 2.340,00 kuna mjesečno (također za 20,6% u odnosu na dosadašnji cenzus, odnosno za polovicu povećanja prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2004. -2018.).

Predlaže se da se tako utvrđeni prihodovni cenzusi usklađuju 1. siječnja svake godine za polovicu postotka povećanja prosječne bruto mjesečne plaće ostvarene u Republici Hrvatskoj za prvih osam mjeseci prethodne kalendarske godine (razdoblje siječanj – kolovoz).

Prema mišljenju predlagatelja na taj način bi se daleko pravednije i primjerenije sadašnjoj visini bruto plaća, odnosno mirovina u Republici Hrvatskoj, definirao krug osoba za koje se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća iz sredstava državnog proračuna, a uz to ne bi ubuduće došlo do sadašnje situacije u kojoj su davno utvrđeni cenzusi u potpunoj disproporciji sa sadašnjom razinom plaća i mirovina.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, nije dobio potrebnu većinu glasova članova Odbora (2 „za“ i 6 „protiv“).

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti dr. sc. Ivana Ćelića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 
doc. dr. sc. Ines Strenja, dr. med.