Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 50. sjednici održanoj 23. rujna 2014. godine, Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. srpnja 2014. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni Prijedlog odluke kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnice predlagatelja istaknule su da je Park prirode u površini od 333 km2 proglašen 1999. godine te se prostire na području Zagrebačke i Karlovačke županije i obuhvaća 132 naselja. Međutim, unatoč tolikom broju naselja Park prirode bilježi stalan pad broja stanovnika zbog čega danas 35% stanova na prostoru Parka prirode služi za privremeno stanovanje. Park prirode cijelom površinom nalazi se unutar Ekološke mreže Republike Hrvatske. Predloženim Prostornim planom razrađena su načela prostornog uređenja i utvrđeni ciljevi prostornog razvoja te organizacija, zaštita, korištenje i namjena prostora Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Plan je od 2004 godine prošao četiri prethodne rasprave, u studenom 2010. godine izrađena je stručna podloga zaštite prirode te je od 6. prosinca 2013. do 7. siječnja 2014. godine proveden postupak javne rasprave.
  
Nakon uvodnog obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj su članovi Odbora istaknuli važnost donošenja prostornog plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje, ali i izdvojili  nekoliko primjedbi na predloženi Plan. Prvenstveno je naglašeno da je Plan načelan te da je njime jedinicama lokalne samouprave prepušteno da kroz prostorne planove uređenja gradova i općina definiraju razmještaj i karakteristike prostornih elemenata s posljedično mogućim negativnim učincima navedenog na učinkovitu zaštitu vrijednosti Parka prirode. Naime, člankom 156. Odredbi za provođenje Plana regulirano je da ovim Planom nije određena obveza izrade detaljnijih planova, nego će se obveza izrade istih odrediti prostornim planovima uređenja gradova i općina. Tako je primjerice uočeno da je Javna ustanova u javnoj raspravi istaknula da neizgrađeno zemljište unutar postojećih građevinskih područja na području Parka prirode iznosi otprilike 35%, dok se s druge strane Planom predviđa širenje građevinskih područja naselja te planiraju građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja, što može predstavljati prijetnju očuvanju tradicijske tipologije. Stoga je ocijenjeno da bi se propisivanjem obveze izrade detaljnijih planova, uz definiranje smjernica njihove izrade, osigurala sustavna zaštita ovog područja te spriječila moguća odstupanja u provedbi Plana.

Raspravljano je o prisutnom negativnom procesu smanjenja broja stanovništva te značaju definiranja i provedbe niza poticajnih mjera s ciljem demografskog porasta stanovništva ovog područja. Naglašena je potreba poticanja gospodarske djelatnosti kroz fiskalne i ostale mjere te kroz razvoj komunalne infrastrukture, javnog prijevoza i slično. Ovdje je posebice istaknut potencijal Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje za razvoj tradicionalnog stočarstva, obrta i turizma.
 
U raspravi je općenito istaknuta upitnost iskorištavanja mineralnih sirovina u zaštićenim područjima te ukazano na nužnost sanacije postojećih eksploatacijskih polja te raskopina i ostataka nekadašnjih eksploatacijskih polja u ovom Parku prirode. Ujedno je izraženo  stajalište kako Plan ne definira način sanacije već prepušta da se namjena saniranog prostora definira prostornim planom uređenja grada ili općine, odnosno definira da većina saniranih prostora ne treba imati dodatnu namjenu već ih treba nakon sanacije prepustiti „prirodi“ ili da ne treba provoditi sanaciju ukoliko je došlo do prirodnog ozelenjavanja (članak 77. Odredbi).
 
U cilju očuvanja vrijednosti ovog Parka te zaštite okoliša ukazano je na značaj sanacije nelegalnih deponija otpada te je istaknuto da je Odbor uključivanjem u akciju čišćenja od auto olupina provedenoj prošle godine, također dao doprinos uklanjanju nelegalnog otpada iz ovog zaštićenog područja.
Ravnateljica Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ zaključno je izrazila slaganje s primjedbama članova Odbora iznesenim u raspravi.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru  donošenje

ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Branka Bačića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Branko Bačić, dipl.ing.