Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 21. sjednici održanoj  16. rujna 2021. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. srpnja 2021. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju državni tajnik istaknuo je da se izradi predloženog Zakona pristupilo kako bi se doradio zakonodavni okvir za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te njezinih provedbenih Uredbi. Predloženom izmjenom Zakona osigurava se dosljednost primjene postupaka propisanih pravnim okvirom EU o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama te se izbjegava pojava pravnih praznina u procedurama i uvjetima izdavanja uvoznih i izvoznih dopuštenja i potvrda potrebnih za zakonit prekogranični promet, trgovinu i korištenje primjeraka divljih vrsta sa popisa Uredbe. Ujedno se dorađuje pojmovnik, usklađuje se razdoblje izvještavanja Europske komisije i Tajništva CITES konvencije te se propisuju detaljni uvjeti ishođenja potvrda za primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbe (EZ) br. 338/97 kao i uvjeti za registraciju njihovog uzgoja i upisa u registar koji vodi nadležno ministarstvo. Sukladno predloženim izmjenama dopunjuju se odgovarajuće prekršajne odredbe. Osim okvira za provedbu Uredbi Europske unije predloženim Zakonom propisuju se i uvjeti komercijalnog korištenja zavičajnih vrsta koje nisu obuhvaćene ovim Uredbama. Ujedno se uređuje upravni postupak i sadržaj obrazaca potvrda za korištenje primjeraka strogo zaštićenih vrsta iz prirode Republike Hrvatske koje nisu na popisu Uredbi Europske unije.

Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi na Odboru pozitivnim je ocijenjen predloženi Zakon budući da se njime zakonodavni okvir ažurira sukladno pravnom okviru Europske unije. Ocijenjeno je da će predložene izmjene osigurati zaštitu divljih vrsta Republike Hrvatske, ali ujedno i pridonijeti zaštiti divljih vrsta Bosne i Hercegovine na način da se strožom graničnom kontrolom utječe na sprečavanje ilegalnog prekograničnog prometa divljim vrstama iz Bosne i Hercegovine prema zemljama Zapadne Europe a preko Republike Hrvatske.

Nastavno na ovu primjedbu predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja istaknula je da se slučajevi zapljene događaju na granicama Republike Hrvatske kao ulazne točke u Europsku uniju, a radi se o primjercima ptica, prstaca, kornjača čančara koje mahom potječu iz Grčke, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine te Srbije. 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg 

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama.      
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Sandru Benčić, predsjednicu Odbora.   

PREDSJEDNICA ODBORA 
Sandra Benčić