Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 60. (elektroničkoj) sjednici održanoj 21. travnja 2020. godine, Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. travnja 2020. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.   
Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.
Predloženim Zakonom usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo s Uredbom (EU) 2019/1021 kojom je Uredba (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima stavljena izvan snage. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama te je stupila na snagu 15. srpnja 2019. godine. Preinakom Uredbe uvode se samo tehničke izmjene s ciljem otklanjanja postojećih nejasnoća i provedivosti operativnih odredaba. Naime, mijenjaju se definicije „stavljanje na tržište“, „proizvoda“, „tvari“, „otpada“, „odlaganja“ i „oporabe“. Termin „pripravak“ zamijenjen je terminom „smjesa“ sukladno terminologiji prema općem zakonodavstvu vezano uz kemikalije, stoga se dodaju i nove definicije „proizvodnje“, „uporabe“ i „intermedijera u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu“. Uvodi se Europska agencija za kemikalije (ECHA), u samu provedbu ove Uredbe, te se neke zadaće s Europske komisije prenose ECHA-i zbog njezinog stručnog znanja i iskustva u provedbi općeg zakonodavstva o kemikalijama i međunarodnim sporazumima o kemikalijama. Ujedno se uvodi uloga Foruma za razmjenu informacija o provedbi te su ažurirane ovlasti Europske komisije i  prilagođene odredbe o izvješćivanju i praćenju.
Za provedbu Uredbe potrebno je donijeti predloženi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 kojim se definiraju nadležna tijela i zadaće istih za provedbu Uredbe. Nadalje, definiraju se obveze izvješćivanja, tko provodi upravni, a tko inspekcijski nadzor nad provedbom navedene Uredbe te se propisuju novčane kazne za nepoštivanje pojedinih odredbi ovoga Zakona. 
U raspravi na Odboru skrenuta je pozornost na pogrešnu stručnu terminologiju koja se i nadalje koristi u službenim pravnim atima još iz vremena pregovaranja i donošenja velikog broja zakona. Tako se primjerice engleska riječ „pollutant“ prevodi riječima „onečiščujuća tvar“ umjesto „zagađivalo“. Naime, termin „onečišćenje“ odgovara engleskom izrazu „contamination“. U tom smislu skrenuta je pozornost na stručni rad pod nazivom: „O neusklađenosti hrvatskih naziva u zaštiti okoliša“, M. Kaštelan-Macan, Kemija u industriji. 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (12 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1021 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

 Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Mihaela Zmajlovića, predsjednika Odbora.  


PREDSJEDNIK ODBORA

               Mihael Zmajlović, v.r.