Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, P.Z. br. 237

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 52. sjednici održanoj 2. veljače 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, P.Z. br. 237, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. prosinca 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 9. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu (istaknuti kako se naslov „poglavlja II“ mijenja i glasi, a posebno propisati kako se članak 31. mijenja i glasi)

-    članak 14. – u stavku 3. potrebno je propisati kako se „točka 7. mijenja i glasi: …“

-    članak 29. – u dodanom članku 50.a stavku 4. potrebno je odrediti kako se radi o „izjavi iz stavka 3. ovoga članka“ 

-    članak 30. – kad se mijenjaju svi stavci i dodaje novi potrebno je propisati kako se cijeli članak mijenja („Članak 51. mijenja se i glasi: …“)

-    članak 36. – u dodanom članku 56.a stavku 1. objavljuje se „oglas“ na oglasnoj ploči (ne „oglasom“). U dodanom članku 56.b stavku 4. radi se o roku iz „članka 56.a stavka 4. ovoga Zakona“ (ne „iz stavka 1. ovoga članka“)

-    članak 37. – u stavku 2. potrebno je nadopuniti kojim „osobama“ („upisanih u …“)

-    članak 46. – u izmijenjenom članku 70. stavku 9. potrebno je riječi: „uz poštivanje propisanog stavcima 7. i 8.“ zamijeniti riječima: „u skladu s člancima 7. i 8.“ (isto u članku 58.)

-    članak 55. – u navedene izmjene članka 85. stavka 1. i 5.  potrebno je obuhvatiti i stavak 3.

-    članak 59. – u dodanom članku 90.c stavku 2. potrebno je naznačiti „…kada osoba iz članka 90.b nije suglasna…“

-    članak 64. – potrebno je naznačiti kako se „naziv poglavlja V. iznad…“ mijenja i glasi

-    članak 91. – u dodanom stavku 7. riječ: „neposredno“ je suvišna

-    članak 93. – u izmijenjenom članku 171. u stavcima 8. i 9. radi se o „podacima iz članka 6. stavka 1.“ (ne članka 168. stavka 2.)

-    članak 99. – u izmijenjenom članku 184. potrebno je odredbu stavka 5. staviti kao stavak 2. (kada se propisuju prekršajne odredbe prvo se propisuje prekršajna odgovornost pravne osobe, zatim odgovorne osobe u pravnoj osobi te fizičke osobe), a stavke 2., 3. i 4. propisati u jedan stavak (s obzirom da se radi o istom novčanom iznosu i istoj osobi, kao što je to učinjeno za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac