Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 102

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 19. siječnja  2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 102, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. siječnja 2021. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ I 3 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku, kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 2.

U članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„U stavku 2. iza riječi: „22. ožujka 2020.“ dodaju se riječi: “te 28. i 29. prosinca 2020.“

II.    Na članak 5.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„U stavku 3. iza riječi: „22. ožujka 2020.“ dodaju se riječi: “te 28. i 29. prosinca 2020.“
Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

III.    Na članak 7.

U članku 7. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

„ U članku 6. stavku 1. podstavku 1. i 3. iza riječi: „22. ožujka 2020.“ dodaju se riječi: “te 28. i 29. prosinca 2020.“

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. riječi: „članku 6.“ brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

IV.    Na članak 12.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„U stavku 6. iza riječi: „22. ožujka 2020.“ dodaju se riječi: “te 28. i 29. prosinca 2020.“

V.    Na članak 20.

Članak 20. briše se.

Obrazloženje amandmana I. do V.

Nomotehnički se dorađuje i dopunjuje izričaj.

VI.    Na članak 21.

U članku 21. iza riječi „Zakona“ dodaju se riječi: „o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“, br. 102/20.)“, a ispred riječi: „zamjenjuju se“ dodaju se riječi: „u određenom padežu“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dopunjuje izričaj.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac