Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 42

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 42, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. listopada 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 2.

U članku 2. dodanom članku 24.b stavku 2. riječi: „Stavkom 1.“ zamjenjuju se riječima: „Odredbom stavka 1.“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

II.    Na članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„U članku 330. stavku 6. treća rečenica briše se.“

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj jer suvišno je navoditi rečenicu koja se briše.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
Marija Jelkovac