Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 851

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, P.Z.E. br. 851, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 42.

U članku 42. stavku 1. riječi: “članka 192. stavka 8. i članka 428. stavka 4. Zakona“ zamjenjuju se riječima: „članka 192. stavka 8. koji je dodan člankom 13. ovoga Zakona i članka 428. točke 4. koja je dodana člankom 30. ovoga Zakona“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj i ispravlja pozivanje na odredbe članaka.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.