Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 933

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 66. elektroničkoj sjednici održanoj 28. travnja 2020. razmotrio je Prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 933, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. travnja 2020. uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku. 

Odbor je Prijedlog zakona raspravio u skladu s člankom 81. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. 

 U ocjeni stanja predlagatelj navodi da se ovim Zakonom radi zaštite života i zdravlja ljudi te smanjenja šteta u gospodarskom poslovanju predlažu posebne mjere kojima bi se olakšao položaj fizičkih osoba kojima se provedi ovrha na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju, zatim gospodarskim subjektima kojima prijeti stečaj, korisnicima bespovratnih sredstava za provedbu projekata financiranih iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna EU, te korisnicima mjera pomoći, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti koje u Republici Hrvatskoj trenutno postoje uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19.

Slijedom navedenog, Prijedlogom zakona se propisuje zastajanje s postupanjem u svim ovršnim postupcima, uz propisane iznimke, u postupcima radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Osim toga, sudac može provoditi ovršne postupke ako ocjeni da je postupke nužno hitno provesti, uz obrazloženje takve odluke.
Nadalje, Prijedlogom zakona propisuje se zastoj provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim primanjima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, također uz iznimku, ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. 
Također, od ovrhe se izuzimaju sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, te sredstava koja se isplaćuju kao mjera pomoći gospodarstvu i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.
S obzirom na smanjenu ekonomsku aktivnost te negativan utjecaj na poslovanje i održivost trgovačkih društava i drugih poslovnih subjekata, koji rade sa smanjenim kapacitetom ili su obustavili svoje poslovanje, Prijedlogom zakona  propisuje se da stečajni razlozi koji nastaju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, iako iznimno, prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka može podnijeti dužnik, a Financijska agencija i vjerovnik samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Također, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona ne teku zatezne kamate.

Na Prijedlog zakona izneseni su sljedeći prijedlozi:

-predlaže se odredbu članka 6. Prijedloga zakona koji propisuje kako stečajni razlozi nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, uskladiti s odredbom članka 5. Stečajnog zakona koji uređuje da su stečajni razlozi pretpostavka za otvaranje stečajnog postupka, a ne pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka,
- predlaže se na jasan način urediti pokretanje ovršnih postupaka u vrijeme dok se ovrha neće provoditi, da se prijedlozi za ovrhu mogu podnositi, da će sud po njima provesti radnje, kao što je donošenje rješenja, zabilježba u registrima itd., ali da se potom sama ovrha neće provoditi,
-predlaže se izrijekom urediti da se ovim Zakonom prekida tijek svih zakonskih zateznih kamata, budući da iz Prijedloga zakona nije jasno utvrđeno zastaju li zakonske zatezne kamate samo za postupke koji su u tijeku ili u svim slučajevima,
-predlaže se urediti prekršajne odredbe na način da se za pravne osobe propiše novčana kazna u iznosu od 100.000,00 od kuna do 500.000,00 kuna, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi novčana kazna od 5.000,00 kuna do 50.000,00, koje ne postupe sukladno Zakonu.

Izneseno je i mišljenje da je potrebno dodatno obrazložiti članak 6. stavak 2. Prijedloga zakona, kada bi podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka bilo od interesa za zaštitu interesa  i sigurnosti RH ili zaštitu prirode ili ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Istaknuto je s obzirom na razliku između pokretanja i provedbe ovrha, da bi FINA trebala provoditi mjere „zamrzavanja“.    

Nakon provedenog elektroničkog glasanja Odbor za pravosuđe je sa jedanaest (11 ) glasova „za“ i jednim (1) „suzdržanim“ glasom odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

 Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti 

                            
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Peđa Grbin