Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 148

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 24. sjednici održanoj 13. listopada  2021. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. rujna 2021. godine.

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno ovlasti iz članka 81. Poslovnika.

Predstavnik predlagatelja uvodno je naglasio da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, prenošenjem Direktive (EU)2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe u Zakon o obveznim odnosima (dalje:ZOO). Ciljevi predmetne Direktive su: ukloniti prepreke u prekograničnoj trgovini, smanjiti nesigurnosti poslovnih subjekata zbog složenih pravnih okvira te smanjiti troškove i osigurati veću zaštitu potrošača. Direktiva ne dopušta odstupanja od utvrđenih pravila u nacionalnim zakonodavstvima, iako ne utječe na slobodu država članica da uređuju opće aspekte ugovornog prava. Direktiva se primjenjuje i na ugovore o kupoprodaji robe s digitalnim elementima, ako bi odsutnost ugrađenog ili povezanog digitalnog sadržaja ili usluge onemogućivala funkcioniranje robe. 
Pravila Direktive predlaže se prenijeti u ZOO kao opća pravila, primjenjiva na sve ugovore o kupoprodaji i na sve stvari.

Kao najvažnije novine koje se predlažu u odredbama o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari su  redefiniranje pojma o materijalnim nedostacima, uvođenje posebnih pravila o obvezama prodavatelja u slučaju kupoprodaje stvari s digitalnim elementima, produljenje roka u kojem je na prodavatelju teret dokaza da stvar u vrijeme prijelaza rizika nije imala nedostatak, i to sa šest mjeseci na godinu dana. Propisuje se hijerarhija prava kupca u slučaju materijalnog nedostatka stvari, kupac može birati prvenstveno između popravka ili zamjene stvari, a tek potom između sniženja cijene ili raskida ugovora. Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka, ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu nastali nerazmjerni troškovi, a kupac ima pravo uskratiti plaćanje nepodmirenog dijela cijene dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze,  mijenjaju se i odredbe o jamstvu za ispravnost prodane stvari. Predlaže se stupanje na snagu Zakona 1. siječnja 2022. te primjena na ugovore sklopljene nakon 1. siječnja 2022. godine. U odnosu na Prijedlog zakona, u Konačnom prijedlogu zakona prihvaćeni su nomotehnički prijedlozi Odbora za zakonodavstvo, slijedom čega su u  članku 2. u uvodnom dijelu predloženog članka 399.a riječi: „Za potrebe“ zamijenjene riječima: „U smislu“, a pojmovi koji se definiraju istaknuti su kurzivom.

Bez rasprave, Odbor za pravosuđe je sa sedam (7) glasova „za“ i tri (3) „suzdržana“ glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Mišel Jakšić