Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, P.Z. br. 390

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 84. sjednici održanoj 25. siječnja 2023. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. prosinca  2022. godine. 

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja u raspravi je pozitivnim ocijenjeno prihvaćanje prijedloga koje su članovi Odbora za poljoprivredu iznijeli pri raspravi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Kako ne bi došlo do nesporazuma u tumačenju članka 10. kojim se dodaju novi članci 14a i 14.b, u stavku (6) članka 14. b predloženo je da se amandmanom na tekst Konačnog prijedloga zakona, iza riječi „poljoprivredno zemljište“ briše zarez i doda riječ „ili“ čime bi se jasnije propisalo da se radi o obvezi posjedovanja poljoprivrednog zemljišta ili šume ili šumskog zemljišta. Kako je tekstom Konačnog prijedloga zakona propušteno propisati rok u kojemu će ministrica donijeti Pravilnik iz stavka (13) članka 14.b, koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona, predloženo je da se amandmanom na tekst Konačnog prijedloga zakona odredi rok od šest mjeseci u kojemu je ministrica dužna donijeti pravilnik o karakterističnim sastojcima iz stavka (4) članka 14.b. U raspravi je, obzirom na prevladavajuću stariju dobnu strukturu hrvatskih poljoprivrednika, predloženo da Ministarstvo poljoprivrede preko informativnih kampanja adresira pitanja važna poljoprivrednicima, poput problema dvostrukog oporezivanja. Postavljen je i upit o stavu Ministarstva poljoprivrede vezanom uz mogućnost podizanja limita za ulazak u sustav poreza na dobit.

Predstavnik predlagatelja zahvalio je na prijedlozima amandmana i rekao kako ih predlagatelj podržava jer će se istima kvalitetnije urediti primjena Zakona  i spriječiti moguće nedoumice u provedbi Zakona. Ministarstvo poljoprivrede će preko savjetodavne službe i informativnih kampanja u narednom razdoblju informirati poljoprivrednike o temama od njihova interesa, kao i o izmjenama i dopunama ovog akta. Ministarstvo se pozitivno očituje i na prijedlog mogućeg podizanja limita za ulazak u sustav poreza na dobit, no isto je predmet financijskog i poreznog sustava, pa je o ovoj temi potrebno postići suglasnost s nadležnim ministarstvom.

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu je na 85. sjednici, održanoj 27. siječnja 2023. godine većinom glasova (7 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Na tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Odbor za poljoprivredu, većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podnosi slijedeće

A M A N D M A N E


Amandman 1.
U članku 10. kojim se dodaju novi članci 14.a i 14.b, u stavku (6) članka 14.b iza riječi „poljoprivredno zemljište“ briše se zarez i dodaje se riječ „ili“
Obrazloženje:
Predloženim amandmanom jasno se propisuje da OPG za obavljanje dopunske djelatnosti sakupljanja samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva te kod prerade drva mora imati u posjedu poljoprivredno zemljište ili šumu ili šumsko zemljište.

Amandman 2.
U članku 43. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
(3) Ministar će Pravilnik iz stavka (13) članka 14.b, koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Obrazloženje:
Kako je tekstom Konačnog prijedloga zakona propušteno propisati rok u kojemu će ministar donijeti Pravilnik iz stavka (13) članka 14.b, koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona, ovim amandmanom predlaže se propisivanje roka u kojemu će ministar donijeti predmetni pravilnik.
    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora.
                                


                            PREDSJEDNICA ODBORA

                                  Marijana Petir