Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, P.Z. br. 219

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 18. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, P.Z. br. 219, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021. godine.
Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 87. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja pojasnila je kako je postojeći Zakon na snazi od 1. siječnja 2019. godine, te mu je cilj bio poboljšati kvalitetu usluge skrbi kod udomitelja neovisno o vrsti korisnika, povećati broj udomitelja s višim stupnjem obrazovanja, osigurati regionalnu ravnomjernost pristupačnosti udomiteljstva, uvesti institut udomiteljstva kao zanimanja za nezaposlene udomitelje, te ojačati kapacitete i osigurati bolje uvjete za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu.
Ti ciljevi nisu ostvareni, stoga se predlagatelj odlučio za doradu Zakona ovim izmjenama i dopunama kojima se proširuje se krug zanimanja osoba koje su do sada mogle obavljati specijalizirano udomiteljstvo za djecu, omogućava se obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu dosadašnjim udomiteljima srednjoškolskog, višeg i visokog obrazovanja neovisno o vrsti zanimanja, koji tri godine pružaju uslugu smještaja djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi i koji imaju posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama korisnika kojem se pruža usluga, s obzirom na dosadašnja iskustva u skrbi za djecu i mlađe punoljetne osobe u području udomiteljstva, posebno u pogledu djece s teškoćama u razvoju i kronično bolesne djece. Nadalje, propisuju se posebne osnovice za izračun naknade za rad udomitelja i izračun opskrbnine koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje jednom godišnje, a iznosi visine opskrbnine i naknade za rad udomitelja utvrđuju se odlukom ministra radi ujednačavanja reguliranja istih, kao i efikasnijeg i ciljanijeg reguliranja i usklađivanja. Sukladno navedenom, planirano je povećanje iznosa naknada za rad udomitelja i opskrbnina.  
Također, praćenjem udomiteljstva na području Republike Hrvatske uočena je potreba jasnijeg definiranja prava udomitelja koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore za vlastito dijete tako da je propisano da isti imaju pravo na naknadu za rad udomitelja, ali je omogućeno i ostvarivanje prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja tijekom razdoblja korištenja predmetnog prava. Svrha udomiteljstva je osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene.
Za provedbu ovih izmjena i dopuna Zakona na godišnjoj razini uložit će se dodatnih 86,3 milijuna kuna za povećanje naknada za udomitelje i opskrbnine za djecu koje nisu značajnije podizane od 2007. godine.

U raspravi koja je uslijedila rečeno je kako je potrebna ovakva intervencija u Zakon, uz napomenu da se mora osigurati kvalitetna i pravovremena pomoć udomiteljima. Problem manjka udomitelja nažalost nije samo problem u Republici Hrvatskoj, na razini Europske Unije detektiran je isti problem. U interesu je svih omogućiti kvalitetan smještaj i pozitivno obiteljsko okruženje, a kapaciteta za smještaj djece i odraslih u udomiteljsku obitelj, osobito osoba s psihičkim poteškoćama, nema dovoljno. Izrečena je primjedba kako bi ovaj Prijedlog zakona morao biti ambiciozniji s ciljem ostvarenja dostatnih kapaciteta.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (6 glasova za, 2 glasa suzdržan i 3 glasa protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu.

Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora određena je dr. sc. Vesna Vučemilović, predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

dr. sc. Vesna Vučemilović