Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o Poslovniku Povjerenika za informiranje - potvrđivanje

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 1. sjednici, održanoj 27. siječnja 2016. godine Poslovnik Povjerenika za informiranje, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Povjerenica za informiranje, aktom od 9. rujna 2015. godine.

Odbor je navedeni Poslovnik razmotrio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor nije raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Poslovnik.

U uvodnom obrazloženju Povjerenica za informiranje istaknula je da je potreba za donošenjem novog Poslovnika Povjerenika za informiranje proizašla zbog donošenja izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama 2015. godine, kao i zbog toga što je tehničke poslove za Ured Povjernika za informiranje ranije obavljala Agencija za zaštitu osobnih podataka, a sada je za to ustrojena posebna Služba. Poslovnik  je djelomično i tehnički dorađen.

U raspravi je skrenuta pozornost na članak 14. Poslovnika koji govori o izgledu službene iskaznice Povjerenika za informiranje, te je ukazano da je možda trebalo drugačije regulirati stavak (3).

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno ( s 11 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o potvrđivanju Poslovnika Povjerenika za informiranje.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je dr. sc. Andrija Mikulić, predsjednik Odbora.
      

PREDSJEDNIK ODBORA
Dr.sc. Andrija Mikulić