Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), P.Z.E. br. 185

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 31. sjednici održanoj 20. siječnja 2022. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. prosinca 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da se Konačnim prijedlogom zakona u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva.

Naglasio je da je postupak notifikacije TRIS (Technical Regulations Information System) postupak u kojemu se od nadležnih tijela država članica zahtjeva da Europsku komisiju, druge države članice i zainteresiranu javnost obavijeste o svim nacrtima nacionalnih tehničkih propisa o proizvodima i uslugama informacijskog društva, prije nego što ih usvoje u nacionalno zakonodavstvo.

Donošenjem predmetnog Zakona očekuje se:
•    bolja i veća primjena postupka notifikacije kada nadležna tijela donose tehničke propise i propise o uslugama informacijskog društva,
•    aktivnije sudjelovanje nacionalnih javnopravnih tijela u provedbi postupaka notifikacija i
•    veći doprinos te aktivnije uključivanje predstavnika strukovnih udruženja i zainteresirane javnosti u postupke donošenja propisa drugih država članica EU.

Nadalje, predstavnik predlagatelja je istaknuo da su u odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju izvršene nomotehničke dorade izričaja pojedinih odredaba kroz cijeli tekst Konačnog prijedloga zakona.

U raspravi je, uz objašnjenje da bi usluge investicijskog savjetovanja koje se pružaju „on line“ trebalo uvrstiti u ovaj Konačni prijedlog zakona, zatraženo pojašnjenje o razlozima uvrštenja investicijskih usluga u indikativni popis financijskih usluga u Prilogu II. (sastavni dio Zakona), a koje usluge su sukladno članku 4. točke 5. izuzete od primjene ovoga Zakona.

Predstavnica predlagatelja je pojasnila da ovaj Konačni prijedlog zakona regulira postupak notifikacije propisa o uslugama informacijskog društva, a da bi se neka usluga smatrala uslugom informacijskog društva potrebno je kumulativno ispuniti točno određene uvjete, tj. da je takva usluga povezana sa tehničkim specifikacijama, pridržavanjem kojih se utječe na potrošnju. Stoga se na usluge navedene u Prilozima I. i II. koji su sastavni dio ovog Konačnog prijedloga zakona ne primjenjuje TRIS postupak, jer su one regulirane posebnim propisima.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova „ZA”, 1 (jednim) glasom „PROTIV“ i 2 (dva) glasa „SUZDRŽANA“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O POSTUPKU NOTIFIKACIJE U PODRUČJU TEHNIČKIH PROPISA I PROPISA O USLUGAMA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA (TRIS)

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek