Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim do 30. lipnja 2023. za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 86. sjednici, održanoj 11. listopada 2023. godine, Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim do 30. lipnja 2023. za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 44. stavka 4.  Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“, broj 25/20 i 34/21), dostavio Državni zavod za statistiku, aktom od 28. lipnja 2023. godine. 

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnica Državnog zavoda za statistiku istaknula je da je Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. proveden je u Republici Hrvatskoj od 13. rujna do 14. studenoga 2021. prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u ponoć, što se smatra trenutkom popisa. Popis se provodio u dvije faze uz dvije metode popisa. Prva faza Popisa, metodom CAWI, provedena je od 13. rujna do 27. rujna primjenom metode samopopisivanja, korištenjem Popisnog upitnika u elektroničkom obliku koji je bio dostupan putem digitalnog portala e-Građani.  Druga faza, metodom računalno potpomognutog osobnog intervjuiranja (CAPI), provodila se od 28. rujna do 14. studenog prolongiran je dva puta, prvi put od 17. do 29. listopada, a zatim do 14. studenoga. 

U pripremi Popisa 2021. godine primijenjeni su propisi EU i Preporuke Konferencije europskih statističara za popis stanovništva i stanova 2020. godine. Što se tiče nacionalnog pravnog okvira, Zakon o popisu stanovništva usvojen je u Hrvatskom saboru u travnju 2021. Zakon o popisu stanovništva sadržavao je opće odredbe, odredbe o tajnosti popisnih podataka, sadržaju popisnog upitnika, organizaciji popisa, financiranju Popisa, prekršajne odredbe. Popis je pripremio, organizirao, koordinirao i proveo DZS u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudionicima Popisa. Jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave bile su dužne, na zahtjev DZS-a i bez naknade, osigurati prostor i korištenje opreme i drugih sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti Popisa.

Za financiranje poslova Državnog zavoda za statistiku u Popisu 2021. za razdoblje od 2018. do datuma podnošenja Izvješća utrošeno je ukupno 16,841.843,94 EUR, što je za 4,799.735,06 EUR manje od predviđenih 21,641.579,00 EUR.
Pri provedbi terenskog popisivanja uštede su ostvarene u smanjenju troškova sudionika popisivanja na terenu jer ih je bilo mnogo manje nego u prijašnjim popisima. Također su ostvarene uštede zbog online edukacija sudionika popisivanja. Osim toga, znatne uštede ostvarene su u fazi obrade podataka.

Za aktivnosti pripreme i organizacije Popisa 2021. u 2020. godini utrošeno je 4,106.694,49 EUR. U 2020. godini najveći iznos sredstava utrošen je za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Navedeni rashodi odnosili su se na nabavu opreme za popisivanje (prijenosnih računala), osobnih računala i komunikacijske opreme, tj. prijenosnih Wi-Fi routera, zatim na ulaganja u računalne programe, tj. nabavu funkcionalne specifikacije programskog rješenja za prikupljanje podataka za Popis 2021., usluge izrade navedenoga programskog rješenja te usluge izrade aplikacije za prijavu i odabir popisivača i kontrolora te pripremu eksporta podataka potrebnih za izradu akreditacija sudionika popisivanja.
Prema izvješću koje je Državna geodetska uprava podnijela Hrvatskom saboru, za financiranje poslova Državne geodetske uprave na izradi tehničke dokumentacije za Popis 2021. utrošeno je ukupno 1,969.772,38 EUR. Najveći dio rashoda Popisa 2021., u iznosu od 7,235.995,29 EUR, jesu sredstva koja je Zavod doznačio županijama i Gradu Zagrebu za isplatu naknada popisivačima, kontrolorima, članovima županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovima popisnih povjerenstava ispostava i voditeljima popisnih centara te za podmirenje troškova testiranja popisivača i kontrolora na bolest COVID-19.

Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, kućanstvima i stanovima. Svrha je Popisa utvrditi broj i prostorni raspored stanovništva, osnovna demografska, obrazovna, migracijska, ekonomska i druga obilježja stanovništva te obilježja kućanstava i stanova. Angažirano je 9 500 sudionika za provedbu Popisa: popisivači, kontrolori, instruktori, koordinatori / zamjenici koordinatora, članovi županijskih popisnih povjerenstava i Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, članovi popisnih povjerenstava ispostava  i voditelji popisnih centara.

Zbog dva razorna potresa koja su se dogodila nekoliko mjeseci prije planirane provedbe Popisa (prvi u ožujku 2020., a drugi u prosincu 2020.) i epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pandemijom COVID-19, morale su se izvršiti određene prilagodbe koji se odnose na referentni dan popisa, edukaciju sudionika popisa, metodologiju, web aplikaciju popisa, transport i nabavu opreme za popis, pravni okvir i proračun popisa. Prelazak na novi, potpuno digitalizirani način provođenja popisa u situaciji pandemijskog okruženja izazvanog COVID-19 i ozbiljnim potresima koji su se dogodili u središnjem dijelu zemlje, pred popisivače je postavilo brojne izazove koji nisu bili prisutni u novijoj povijesti popisa stanovništva. U cilju povećanja uključenosti stanovništva i smanjenja fizičkog kontakta, građanima je dana mogućnost samopopisivanja, odnosno omogućeno im je da putem sustava e-Građani popišu sebe i sve članove svog kućanstva.

Prvi rezultati bili su dostupni 60 dana nakon terenskog rada. Sadrže podatke o ukupnom broju popisanih i ukupnom stanovništvu, kućanstvima i stambenim jedinicama, na razini Republike Hrvatske, statističkih regija na HR_NUTS razini 2, županija, gradova, općina i naselja.

U tijeku 2022. i prvoj polovici 2023. godine objavljeni su sljedeći konačni podaci:
•    stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima
•    stanovništvo prema starosti i spolu po gradskim četvrtima Grada Zagreba
•    stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama
•    stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama
•    stanovništvo prema državljanstvu po gradovima/općinama
•    stanovništvo prema materinskom jeziku po gradovima/općinama
•    osobe koje su se izjasnile kao kršćani ili vjernici, prema vjerskoj zajednici, po gradovima/općinama
•    kontingenti stanovništva
•    stanovništvo prema pojedinačnim godinama starosti 
•    stanovništvo prema narodnosti, državljanstvu i materinskom jeziku – detaljne klasifikacije
•    stanovništvo prema narodnosti i vjeri, te prema narodnosti, starosti i spolu
•    stanovništvo u najvećim gradovima, općinama i naseljima
•    gradovi, općine i naselja prema broju stanovnika
•    županije prema broju stanovnika i površini, te broj gradova, općina i naselja
•    podaci prošlih popisa (prosječna starost stanovništva, indeks starenja, koeficijent starosti, narodnost, vjera, materinski jezik)
•    najčešća imena i prezimena.
•    privatna kućanstva prema broju članova po gradovima/općinama
•    institucionalna kućanstva prema broju članova po županijama
•    stanovništvo prema pohađanju škole i spolu po gradovima/općinama
•    stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu po gradovima/općinama.

U srpnju 2023. objavljene su sljedeće tablice:
•    stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu po gradovima/općinama
•    žene stare 15 i više godina prema starosti i broju živorođene djece po gradovima/općinama
•    stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi, starosti i spolu po županijama
•    stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, vrsti zajednice u kojoj osoba živi i spolu po županijama
•    stanovništvo u samačkim kućanstvima prema starosti, spolu i zakonskome bračnom stanju po županijama
•    stanovništvo prema starosti, spolu, tipu kućanstva i statusu u obitelji po županijama
•    stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi, starosti i spolu, Republika Hrvatska
•    privatna kućanstva prema tipu i broju članova po gradovima/općinama
•    obitelji prema tipu i broju članova po gradovima/općinama
•    obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema starosti po županijama

Do kraja studenoga planiraju se objaviti podatke o stanovima i njihovim karakteristikama. Nakon toga preostaje objava migracijskih obilježja i ekonomske aktivnosti stanovništva te bi se s time zaključili objave popisnih podataka.

 Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova
(8 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru da prihvati


Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim do 30. lipnja 2023. za 
Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine


                                          
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.