Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z. br. 520

    
Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 83. sjednici, održanoj 20. rujna 2023. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z. br. 520, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine. 

Odbor je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija naveo da se ovim Zakonom, u cilju povećanja raspoloživog dohotka, Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima predlaže umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje (I. stup) za osiguranika po osnovi radnog odnosa čiji je zbroj mjesečnih plaća do 1.300,00 eura bruto. Predloženo umanjenje za osiguranike čija je mjesečna bruto plaća do 700,00 eura iznosit će 300,00 eura, a za osiguranike s mjesečnom bruto plaćom od 700,01 do 1.300,00 eura primjenjuje se linearni model izračuna umanjenja. Navedeno umanjenje mjesečne osnovice imat će utjecaj na preko 53,5% svih obveznika poreza na dohodak koji su trenutno izvan poreznih škara, odnosno oko milijun osiguranika po osnovi radnog odnosa dobit će povećanje neto plaće. Također, kao povezana odredba u odnosu na izmjene Zakona o porezu na dohodak, ovim Zakonom predlaže se izuzimanje od obveze doprinosa drugog dohotka po osnovi nagrade za dobro obavljenu uslugu (napojnica), čime se omogućuje ostvarivanje dodatnog primitka te poticajnog radnog okruženja u uslužnom sektoru, prije svega ugostiteljskom i turističkom, u smislu smanjenja odljeva radne snage odnosno zadržavanja stručnih radnika. Ovim se zakonskim prijedlogom omogućuje veći izbor koeficijenata za plaćanje doprinosa osiguranicima koji su obveznici doprinosa za osobno osiguranje. Naime, umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranika po osnovi radnog odnosa čija je mjesečna bruto plaća do 1.300,00 eura dovest će do smanjenja prihoda državnog proračuna u iznosu 329 milijuna eura za 2024., 2025. i 2026. godinu. Između prvog i drugog čitanja došlo je nomotehničke dorade, u smislu usklađenja Zakona o doprinosima sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
U raspravi je iznesen prigovor da, osim terminološke, ne postoji i suštinska razlika u odnosu na raniju regulaciju ove materije. Od strane predlagatelja pojašnjeno je da se ovim izmjenama išlo za time da se ljudima koji imaju bruto plaću do 1300 eura da, ovisno o visini plaće dobiju olakšicu od do najviše 300 eura.  

Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

Također, Odbor je većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 „PROTIV“) donio sljedeći zaključak: 
„Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predlaže se Hrvatskom saboru da se o točkama dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, drugo čitanje, P.Z. br. 518, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, drugo čitanje, P.Z. br. 519, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, drugo čitanje, P.Z. br. 520, Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, drugo čitanje, P.Z. br. 521, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, drugo čitanje, P.Z. br. 522, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, drugo čitanje, P.Z. br. 524, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525 i Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugo čitanje, P.Z. br. 526 provede objedinjena rasprava.“

Obrazloženje:
S obzirom na to da su navedeni zakonski prijedlozi uzajamno povezani uzročno-posljedičnim načelima, ciljevima i svrhom, predlaže se donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave.
                                      
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.