Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za finanacije i državni proračun s rasprave o Godišnjem izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici održanoj 15. listopada 2021. godine, Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05, 154/11 i 12/12), dostavila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, aktom od 8. srpnja 2021. godine. 

Odbor o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo. 

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 26. kolovoza 2021. godine (KLASA:022-03/21-07/286, URBROJ: 50301-05/16-21-6 ), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće. 

U uvodnom izlaganju predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) predstavio  je Izvješće. Izrazito turbulentna i izazovna 2020. godina obzirom na eskalaciju pandemije koronavirusa negativno se odrazila, kako na svjetska financijska tržišta, tako i na domaće tržište kapitala. Međutim, do kraja 2020. kretanja na ZSE su se stabilizirala pa su cijene financijskih instrumenata porasle i dijelom nadoknadile pad s početka godine. U takvim okolnostima dionički indeks CROBEX smanjen je za 13,8% u 2020., dok je tržišna kapitalizacija dionica na ZSE pala za 7,2 % (137,4 mlrd. kuna). Istodobno je porasla tržišna kapitalizacija obveznica za 15,3 % (133,5 mlrd. kuna). Na takvu ekstremnu volatilnosti i neizvjesnost na financijskom tržištu Hanfa je reagirala već sredinom ožujka (12.3.2020.) privremeno zaustavivši trgovanja svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu Zagrebačke burze u cilju zaštite ulagatelja. Ujedno su donesene brojene mikroprudencijalne mjere usmjerene prema osiguranju kontinuiteta poslovanja financijskih posrednika i fondova koji su nesmetano nastavili pružati svoje usluge unatoč inicijalnim šokovima uzrokovanima panedmije, ali i potresom koji je pogodio Zagrebačko područje. Iako su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (Imovina 96 UCITS fondova na kraju 2020. iznosila je 18,2 mlrd. kuna, što je za 19,3% manje nego 2019. godine) bili inicijalno najsnažnije pogođeni sistemskim šokom koji je prouzročila pandemija s obzirom na panično povlačenje dijela ulagača,  intervencijama regulatora povjerenje investitora je vraćeno te su gotovo sve kategorije UCITS fondova, osim dioničkih, u 2020. ostvarile pozitivne godišnje prinose. S ciljem osiguranja likvidnosti i stabilnosti obvezničkog tržišta u 2020. je osnovan posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom s ciljem otkupa državnih dužničkih vrijednosnih papira (Fond za stabilnost). Relativna stabilnost obveznih mirovinskih fondova kao dugoročnih institucionalnih ulagatelja došla je do izražaja i u 2020. S obzirom na stabilne neto priljeve imovina OMF-ova u 2020. porasla je za 5,7 %. Krajem 2020. iznosila je 119,1 mlrd. kuna

Sve su kategorije OMF-ova ostvarile pozitivne prinose (A kategorija 0,43 %, B kategorija 0,94 %, C kategorija 1,2 %.), očuvavši time vrijednost imovine svojih članova. U 2020. Hanfa je odobrila rad novom mirovinskom osiguravajućem društvu u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. S obzirom na postupno intenziviranje umirovljenja članova II. mirovinskog stupa značajno je porasla imovina dvaju MOD-ova (za 64,9% te je iznosila 1,4 mlrd. kuna na kraju 2020. ), a nastavak tog trenda se uzevši u obzir demografska kretanja očekuje i u narednim godinama. Poslovanje sektora osiguranja je uz pandemiju u 2020. bio pod utjecajem i dva razorna potresa pa su likvidirane štete u 2020. porasle su za skoro 10% te su iznosile 6,5 mlrd. kuna. No uz stabilan premijski prihod na razini prethodne godine (ukupna zaračunata bruto premija iznosila 10,5 mlrd. kuna) te makroprudencijalnu odluku Hanfe o privremenoj zabrani isplate dobiti iz prijašnjih godina, likvidnost i solventnost društava za osiguranje ostala je stabilna te su društva bila u mogućnosti isplatiti sve štete.  Koronakriza je na leasing društva utjecala kroz nemogućnost klijenata da uredno otplaćuju leasing rate, što je uz pad dobiti utjecalo i na pad novih ugovora i imovine leasing društava. S ciljem olakšanja servisiranja obaveza primateljima leasinga u iznimnim okolnostima, ali i očuvanja stabilnosti poslovanja samih leasing drušatava Hanfa je društvima preporučila da omoguće privremeni moratorij na otplate prethodno urednim klijentima, uz istodobno eliminiranje obveze leasing društava da za takve klijente formiraju ispravke vrijednosti. 

U takvim izvanrednim i neizvjesnim makroekonomskim i financijskim okolnostima Hanfa je nastavila provoditi postupke licenciranja i nadzirati svoje subjekte, prebacivši fokus na posredne nadzorne aktivnosti s obzirom na epidemiološku situaciju. U postupcima nadzora zakonitosti poslovanja svojih subjekata Hanfa je donijela 21 rješenje kojim je naloženo otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, a koje su se između ostaloga odnosile na  manipulaciju tržištem i trgovanje na temelju povlaštenih informacija, funkcionalnu nezavisnosti vrednovanja imovine FGS-ova, proces informiranja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova prilikom ostvarivanja prava na mirovinu, investicijski proces i način obračuna naknade za upravljanje mirovinskih društava, oblik i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama za klijente kod proizvoda osiguranja, poslova distribucije osiguranja i predugovornog informiranja, način sklapanja ugovora o osiguranju, organizaciju poslovnog procesa obrade i likvidacije šteta, obračun kamatnih stopa u leasing ugovorima. 

S obzirom na razornost potresa iz 2020. te brojne postupke naknade štete Hanfa je u cilju zaštite potrošača provela posredni nadzora vezan za primjereno predugovorno informiranje ugovaratelja osiguranja o značenju i posljedicama ugovaranja odbitne franšize kod osiguranja imovine s uključenim pokrićem rizika potresa. Temeljem toga jedno je društvo u tom dijelu izmijenilo uvjete osiguranja na način da budu potrošaču razumljiviji, dok je drugim društvima izdana preporuka da isto učine. Hanfa je i u 2020. nastavila pružati posebnu pažnju pitanjima zaštite i edukacije potrošača kroz obradu predstavki korisnika financijskih usluga (U 2020. godini zaprimljeno je 208 predstavki korisnika financijskih usluga, 23,1 % više nego u 2019. godini), objavu upozorenja za javnost te provođenje brojnih edukativnih aktivnosti. Održana je 31 edukativna aktivnost, od čega je 60% bilo online. U tu je svrhu pokrenuta nova internetska stranica posvećena financijskom opismenjavanju „Novac za sutra“ na kojoj je tijekom godine objavljeno 87 edukativnih tekstova, a posjetilo ju je više od 12 000 čitatelja.

Hanfa je i u 2020. godini aktivno sudjelovala u izradi novih zakona i dopuna postojećih zakona vezanih uz regulaciju tržišta kapitala i financijskog sektora. Osim toga tijekom godine je  Upravno vijeće Hanfe donijelo sveukupno 44 pravilnika kojima se detaljnije regulira sektor financijskih usluga i jedne smjernice vezane uz kontribuciju mirovinskih društava osnaživanju financijske pismenosti osiguranika. Regulatorno-normativno djelovanje Hanfa je usklađivala i s aktivnostima europskih nadzornih tijela (ESMA, EIOPA, EBA, ESRB) kroz aktivno sudjelovanje u njihovu radu članstvom u brojim odborima i tijelima. Osim toga u 2020. godini Hanfa je sudjelovala i u aktivnostima povezanim s predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije pri čemu je značajan doprinosa dala u postizanju političkog dogovora s Europskim parlamentom oko prijedloga uredbe kojom se uređuje oporavak i sanacija središnjih drugih ugovornih strana te oko dovršetka tehničkih pregovora s Europskim parlamentom u vezi s uredbom koja uređuje poslovanje europskih platformi za skupno financiranje. 

Sve su prethodno spomenute aktivnosti i djelovanje Hanfe tijekom 2020. provedene kroz 52 sjednice Upravnog vijeća na kojima je doneseno je 779 odluka. U svojem poslovanju u 2020. ostvareni prihodi Hanfe nadmašili su rashode pa je višak prihoda u iznosu od 2,9 milijuna kuna uplaćen je u državni proračun.
U raspravi na Odboru pohvaljen je rad Hanfe. Postavljeno je pitanje da li  mirovinski fondovi još uvijek većinom ulažu u obveznice. Odgovoreno je da su prinosi mirovinskih fondova pozitivni i da prinosi na obveznice dalje padaju te će se sve više okretati alternativnim investicijama. Međutim takve investicije ne smiju ugroziti stabilnosti mirovina. Također se postavilo pitanje o uzroku maloga opsega investicija mirovinskih fondova u startup-ove. Odgovoreno je da oni nisu razvijali kapacitete te nedostaju kadrovi za ulaganje u startup.
Pohvaljeno je osnivanje drugoga mirovinskog osiguravajućeg društvo u Republici Hrvatskoj. Zatražena je informacija o Fondu za stabilnosti, koji je osnovan 2020. godine. Odgovoreno je da je Fond za stabilnost bio važan, ali je Hrvatska narodna banka brzo intervenirala te Fond nije u potpunosti iskorišten, zato jer više nije bio potreban. Fond za stabilnost služi kao kišobran za financijsku sigurnost.

Nakon rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.