Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 49. sjednici održanoj 11. srpnja 2014. godine, Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je navedeni Prijedlog odluke kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom obrazloženju predstavnici predlagatelja istaknuli su da je izrada predmetnog Prostornog plana bila dug proces koji je uključivao provođenje prve javne rasprave 2005. godine, proglašavanje Parka prirode Medvednice ekološkom mrežom RH 2007. godine te provođenje procedure izmjene granice obuhvata Parka prirode Medvednica kojom je tijekom 2009. godine prostor obuhvata Prostornog plana reduciran s 22.826 ha na 17.938 ha, a broj stanovnika smanjen s oko 33.400 na oko 7.400. Iste godine provedena je javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukcije žičare Sljeme, a tijekom 2012. godine od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode izrađena je Stručna podloga. Potom je uslijedila ponovna javna rasprava koja je provedena tijekom veljače i ožujka 2014. godine. U nastavku izlaganja detaljno su prezentirane smjernice zaštite i poseban režim uređivanja i održivog korištenja prostora na području Parka prirode Medvednica.
Nakon uvodnog obrazloženja članovi Odbora istaknuli su važnost donošenja prostornog plana Parka prirode Medvednica budući da navedeni definiranjem režima korištenja, uređenja i zaštite prostora predstavlja podlogu za upravljanje Parkom prirode i očuvanje vrijednosti ovog prostora.

Dio članova Odbora iznio je primjedbu na hitnost upućivanja u proceduru ovoga Prijedloga odluke zbog najavljene rasprave na plenarnoj sjednici prije ljetne pauze. Ocijenjeno je da bi cjelovitijem sagledavanju učinaka ovog Prostornog plana pridonijela rasprava na Odboru u kojoj bi sudjelovali i predstavnici Javne ustanove Parka prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode i eventualno drugi zainteresirani subjekti.
 
Predstavnica predlagatelja istaknula je da se donošenjem Prostornog plana stvaraju zakonske pretpostavke, pored ostalih, i za donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Vršna zona“ i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Skijaški kompleks“, koji su prostorni planovi državnog značaja, a čija je dinamika izrade i donošenja na Vladi Republike Hrvatske povezana s realizacijom projekata koji se namjeravaju financirati iz fondova Europske unije. Naznačeno je da će se realizacijom navedenih projekata značajno podići razina opremljenosti, uređenosti prostora infrastrukturnim projektima te obogatiti sadržaji unutar Parka prirode Medvednica.

U nastavku je raspravljano o razlozima smanjenja ukupne površine Parka prirode Medvednica s 22.826 ha na 17.938 ha donošenjem izmjena Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice 2009. godine, a kojima se iz prostora Parka prirode izdvojio dio izgrađenog područja koji je bio neplanski urbaniziran.
 
U raspravi je ukazano na problem nedostatnog kapaciteta Javne ustanove koja upravlja ovim zaštićenim područjem te potrebu da se ovoj Javnoj ustanovi osiguraju svi preduvjeti za cjelovito i kvalitetno obavljanje poslova upravljanja. Posebice je naglašena važnost rješavanja njezina sjedišta iz razloga što sada djeluje u iznajmljenom prostoru „Hrvatskih šuma“ d.o.o.
Dodatna pojašnjenja zatražena su i svezi prometne infrastrukture, posebice u dijelu uvođenja dvosmjernosti sljemenske ceste. Također je postavljeno pitanje uključivanja u Prostorni plan akumulacije vezane za reverzibilnu hidroelektranu u konceptu projekta „Zagreb na Savi“. Od strane predstavnice predlagatelja pojašnjeno je da će sljemenska cesta ostati jednosmjerna te da navedena akumulacija nije uključena u Prostorni plan budući da je projekt u ranoj fazi razvoja. 
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru  donošenje

ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Damira Mateljana, potpredsjednika Odbora.   

POTPREDSJEDNIK ODBORA
Damir Mateljan