Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o faktoringu, P. Z. br. 621

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 90. sjednici održanoj 8. srpnja 2014., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o faktoringu, P. Z. br. 621, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. srpnja 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 5 ZA i 2 PROTIV  podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi slijedeće

A M A N D M A N E

I. Na članak 2.
U članku 2. točki 18. riječi: „u smislu ovoga Zakona“ brišu se.

Obrazloženje
Taj dio teksta sadržan je u uvodnoj rečenici ovoga članka te je u točki 18. suvišan.

II. Na članak 50.
U članku 50. stavku 1. točki 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. riječ: „ako" na početku odredbe tih točaka briše se.

Obrazloženje
Nomotehnički se uređuje izričaj jer je riječ: „ako“ sadržana u uvodnoj rečenici stavka 1.

4. Pored utvrđenih amandmana Odbor daje primjedbe koje predlagatelj treba uzeti u obzir i svojim amandmanima otkloniti manjkavosti na koje se ukazuje i to:

- na članak 47. -  u stavku 1. točki 4. i 7. nužno je propisane uvjete točno odrediti ili barem učiniti odredivima jer ih je za dužnost člana uprave teško provjeriti i dokazati.

- na članak 62.  – u stavku 2. u uvodnoj rečenici nužno se odrediti radi li se o ukidanju ili poništenju jer su to dva posve različita pravna instituta sa različitim pravnim posljedicama te ne mogu biti za jedno i drugo propisani isti uvjeti a Agenciji ostaje proizvoljno odlučivanje da li bi ukinula ili poništila navedeno odobrenje.

- na članak 97. – primjedba koja se odnosi na članak 62. odnosi se i na ovaj članak pogotovo iz razloga što se u naslovu iznad članka govori samo o ukidanju. Dakle, nužno je razdvojiti uvjete pod kojima će se rješenje ukinuti od onih po kojima će se rješenje poništiti.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
  


     
 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović