Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, prvo čitanje, P.Z. br. 186

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 25. sjednici, održanoj 7. listopada 2021. godine, Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. rujna 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je cilj predloženog zakona jasnije definirati pravni status Zaklade te način njezina djelovanja. Također, potrebno je osuvremeniti programe koje Zaklada financira i definirati način financiranja predmetnih programa, odnosno same Zaklade, kako bi se povećala učinkovitost i funkcionalnost ulaganja u znanstvene projekte. Predloženim zakonom planira se povećati kvaliteta i transparentnost financiranja znanstvenih projekata i programa, kako nacionalnih tako i međunarodnih. Nadalje, jasnije se uređuju tijela Zaklade i njihove ovlasti te nadzor nad radom Zaklade.  

U raspravi istaknuto je mišljenje većine članova Odbora koji smatraju kako je intencija ovog zakonskog prijedloga unaprjeđenje rada Zaklade sa svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj, posebno u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje kompetitivnog sustava financiranja znanstvenih istraživanja, a s ciljem postizanja znanstvene izvrsnosti. Jednako tako, uzimajući u obzir da je temeljna svrha Zaklade razvoj znanosti i visokog obrazovanja istaknut je prijedlog za povećavanjem sredstava za Zakladu i to ne samo za znanstveno-istraživačke projekte već i za obnovu znanstvenog i nastavnog kadra na visokoobrazovnim institucijama, odnosno na Sveučilištima.

Također, rasprava se odvijala u kontekstu pravne osobnosti i osnivačkih prava Zaklade koje prema ovom Prijedlogu u ime Republike Hrvatske ostvaruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U tom smislu mišljenje je pojedinih članova Odbora da navedeno predloženo zakonsko rješenje narušava samostalnost djelovanja Zaklade u sustavu znanosti  i visokog obrazovanja. Isto tako, istaknuta je potreba nadopune članka 4. Prijedloga, kao i važnost zadržavanja postojeće formulacije važećeg zakona na način da se financiranjem Zaklade pruža potpora naprednim znanstvenim istraživanjima prepoznatim na međunarodnoj razini, ulaganjem u vrhunske znanstvene ideje i izvrsne istraživače. Mišljenje je pojedinih članova Odbora da određivanje Zaklade kao proračunskog korisnika dugoročno ne jamči unaprjeđenje rada i neovisnosti Zaklade.

U tom smislu, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je intencija ovog zakonskog prijedloga na jasan način definirati nositelja osnivačkih prava Zaklade pri čemu je naglasio kako je novim predloženim zakonskim rješenjem neovisnost rada Zaklade neupitna. Također, u dijelu rasprave kojim se Zaklada određuje kao proračunski korisnik, predstavnik predlagatelja istaknuo je da je navedena odredba uvedena prema mišljenju Ministarstva financija, a koje smatra da se sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te Zakonu o proračunu, Zaklada ovim Prijedlogom, a s ciljem postizanja transparentnosti u radu, treba definirati kao proračunski korisnik.

Nakon rasprave Odbor je većinom (7“za” i 3 “protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                            PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković