Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o: a) Izvješću o radu Upravnog vijeća HINE za 2019. godinu, b) Izvješću o radu Upravnog vijeća HINE za 2020. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 26. sjednici, održanoj 19. svibnja 2022. godine Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2019. godinu i Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2020. godinu, koja je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Upravno vijeće HINE, aktima od 14. rujna 2020. godine i 10. ožujka 2021. godine.

Odbor je navedena Izvješća raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetna Izvješća.

Uvodno obrazloženje dala je predsjednica Upravnog vijeća HINE. Istaknula je da je u 2019. godini Upravno vijeće održalo šest sjednica, te da je u tom periodu HINA nastavila pozitivno poslovati. Naglasila je da Hina nije klasični proračunski korisnik  jer više od trećine svojih prihoda zarađuje na slobodnom tržištu. 2019. godinu HINA je završila s dobiti od 211.534,00 kune, što je povećanje za 2,52 % u odnosu na 2018. godinu, dok je iznos po skupnoj pretplati ostao isti. Kao specifičnost  za 2019. godinu istakla je činjenicu da se u HINU dobrim dijelom ulagalo iz dobiti prijašnjih godina. Investicije u opremu iznosile su 345.168,00 kuna. Unatoč iznimno složenim uvjetima zbog epidemije bolesti COVID-19 i potresa, HINA je i u 2020. godini nastavila pozitivno poslovati, te je zabilježen rast prihoda od približno 0,5 % u odnosu na 2019. 2020. godinu HINA je završila s dobiti  od 1.440.445,00 kuna. Kako je HININA zgrada značajno oštećena u potresu, jedna trećina žurno je obnovljena vlastitim novcem. Veći dio zgrade je izvan funkcije, ali se u suradnji s Ministarstvom kulture i medija pripremaju projekti za dobivanje sredstava iz europskih fondova. 

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje da li je Upravno vijeće HINE raspravljalo o članu Bruni Dobroniću, za kojeg je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo u ožujku 2019. godine odluku da je u sukobu interesa. Odgovoreno je da Upravno vijeće o tome nije raspravljalo. Nadalje, postavljeno je pitanje koliko se u tijekom 2019.  i 2020. godine ulagalo u edukaciju novinara i da li se radilo na unaprijeđenju novinarskih standarda. Odgovoreno je da HINA kontinuirano ulaže u edukaciju novinara, te da posebno treba voditi računa o tehničkoj pismenosti. Na pitanje da li je bilo SLAPP tužbi protiv novinara i vanjskih pritisaka i cenzure u HINI, predsjednica Upravnog vijeća odgovorila je da SLAPP tužbi nije bilo, a da Upravno vijeće nije raspravljalo o pritiscima i cenzuri. Bilo je riječi i o plaćama novinara, te je rečeno da će se kod rebalansa Državnog proračuna za 2022. godinu voditi računa da se izdvoji više za plaće novinara i poboljšanje njihova materijalnog statusa. Zatim je u raspravi rečeno da se HINA krajem 2020. uključila u projekt uspostave zajedničke redakcije europskih novinskih agencija u Bruxellesu. Projekt vode francuska i njemačka novinska agencija, koje ističu da se agencije slažu da je potrebna hitna uspostava zajedničke redakcije kao sredstva za jačanje nepristranog i na provjerenim činjenicama utemeljenog izvještavanja o Europskoj uniji i njezinim institucijama. Izneseno je mišljenje da je to protivno načelu pluralizma. Konstatirano je da je suradnja novinskih agencija važna i da time HINA može samo dobiti.
 

Nadalje, u raspravi je rečeno da izvještavanje HINE iz Hrvatskog sabora mora biti u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, te je izneseno mišljenje da je jedan nedavni slučaj izvještavanja to nije bio. Članovi Odbora, nasuprot tome, drže da je izvještavanje HINE korektno i u skladu s novinarskim standardima, a da saborska Služba za odnose s javnošću može dati svoj doprinos kako bi se javnost bolje upoznala s radom Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela.
   
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 10 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom), odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće 

Z A K L J U Č K E

1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2019. godinu. 
2. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2020. godinu. 

PREDSJEDNICA ODBORA
Natalija Martinčević