Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske s rasprave o Godišnjem izvješću o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu

Na svojoj 7. sjednici održanoj 28. listopada 2021.g., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske proveo je raspravu o Godišnjem izvješću o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12), dostavio Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, aktom od 30. travnja 2021. godine.

Temeljem članka 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je navedeno Izvješće raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik podnositelja Godišnjeg izvješća, tj. Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured), istaknuo je kako je Ured, unatoč svim negativnim okolnostima i posljedicama koje su zadesile Republiku Hrvatsku u 2020. godini zbog potresa i pandemije koronavirusa, uspješno proveo najveći dio planiranih aktivnosti i mjera usmjerenih ispunjavanju i ostvarivanju ciljeva važnih za unapređenje i razvoj odnosa s Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. Sukladno prioritetnim politikama Vlade Republike Hrvatske, Ured je pri provedbi programa i aktivnosti, težište stavio na unapređenje kvalitete života i jačanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji, te ostalim državama u svijetu, a sukladno svojem djelokrugu rada, koji između ostalog obuhvaća brigu za zaštitu prava i interesa te očuvanja i jačanja identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske, stvaranje uvjeta za povratak iseljenika, tj. dijaspore u Republiku Hrvatsku te njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život, kao i nadzor i koordinaciju navedenih aktivnosti između nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave te svih ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Osvrnuo se na programe koji obuhvaćaju šest područja djelovanja, kako slijedi:
1.    Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
2.    Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
3.    Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
4.    Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
5.    Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda
6.    Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

Kao strateški interes Republike Hrvatske, predstavnik podnositelja naveo je značaj održavanja kontakata s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali i potporu njihovom povratku i ostanku, te očuvanju jednakopravnosti. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. I u 2020. godini, Vlada Republike Hrvatske nastavila je podupirati programe i projekte značajne za unapređenje kvalitete života Hrvata u BiH, te je osigurala 24.500.000,00kn (3.000.000,00 kn za suzbijanje epidemije bolesti Covid-19, a 21.500.000,00kn za programe i projekte temeljem Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata). Financijska sredstva raspodijeljena su konkretno za 102 programa i projekta koji donose korist i od dugoročne su dobrobiti hrvatskoga naroda, iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva, te ostalih područja, kao npr. unapređenja komunalne infrastrukture, izgradnje, rekonstrukcije, obnove i sanacije cesta, izgradnje vodovodne mreže, te za razvoj poljoprivredne proizvodnje i izgradnju športskih igrališta, ali i za pružanje pravne pomoći, a sve kao preduvjeta za povratak i ostanak Hrvata. Podržani su veći, strateški projekti, koji pružaju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, u partnerstvu s lokalnom zajednicom, a vodilo se računa i da potpora bude zemljopisno raspoređena na cijelom teritoriju BiH gdje žive Hrvati.

Predstavnik podnositelja Godišnjeg izvješća dao je nadalje uvid u program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, čiji je cilj osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama: Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji. U tom smislu Ured je u 2020. godini u suradnji s veleposlanstvima Republike Hrvatske proveo Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine, temeljem kojeg je hrvatskoj nacionalnoj manjini u dotičnim državama bilo namijenjeno 5.000.000,00kn, te je potporu ostvarilo 119 programa  i projekata iz raznih područja života i rada.

Zbog COVID-19 pandemije u 2020. godini nisu se održali fizički sastanci međuvladinih mješovitih odbora, ali su nastavljene aktivnosti i održavani kontakti, koji će se intenzivirati tijekom 2021. godine.

U komunikaciji i suradnji, koordinirano s drugim tijelima i institucijama, podnositelj Godišnjeg izviješća skrbi i o hrvatskom iseljeništvu kroz programe potpore koji se provode putem Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama. U 2020. godini u tu svrhu dodijeljen je iznos od 3.196.500,00kn kojim je financirano ukupno 71 program/projekt, za koji su se prijavile hrvatske zajednice iz 19 zemalja s 4 kontinenta.

Predstavnik predlagatelja dodatno je istaknuo program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH, kojim programom se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa. Kako se radi o izuzetno važnom Programu, Ured je i u 2020. godini raspisao dva Javna poziva, te je Odlukom u lipnju 2020. g. dodijelio iznos od 2.500.000,00kn s kojim je financirano ukupno 153 programa i projekta, te Odlukom iz siječnja 2020.g., 950.000,00kn za  ukupno 81 program i projekt.

Programom stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, za akademsku godinu 2019/2020 dodijeljeno je 500 stipendija, od čega 100 stipendija za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj i 400 stipendija za studente koji prebivaju i studiraju u BiH. Ukupno isplaćeni iznos za stipendije studentima za navedenu akademsku godinu bio je 3.486.000,00kn za 498 stipendija.

Osobitu važnost za njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture ima program učenja hrvatskoga jezika, kojim programom se potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u RH i stvaraju uvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život RH. Zbog specifičnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, Ured je u 2020. godini, objavio dva Javna poziva (u svibnju za zimski semestar 20/21 i u prosincu za ljetni semestar 20/21) te je za zimski semestar odobreno 120, a za ljetni semestar 140 stipendija, kao i 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika, čime je za Program učenja hrvatskoga jezika u 2020. godini ukupno isplatio iznos od 1.319.712,33 kn.

Dodatno je na inicijativu Ureda, a u suradnji s drugim nadležnim institucijama od 2017.g. nadalje, ustanovljen e-tečaj hrvatskoga jezika, trajno besplatan za sve korisnike, kojem je do kraja 2020. godine pristupio 8181 korisnik (A1 – 7445 korisnika iz 116 država, sa 6 kontinenata i A2 – 736 korisnika iz 60 država s 5 kontinenata). Navedeni besplatni, vrlo kvalitetni tečajevi doprinose upoznavanju i povezivanju predstavnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske nacionalne manjine i u konačnici njihovom osposobljavanju za uključivanje u društveni i politički život Republike Hrvatske, kao i moguće doseljenje u RH i integraciju u hrvatsko društvo.

Važnu aktivnost Ureda u sinergiji s drugim tijelima državne i lokalne uprave predstavljaju i poslovi pripreme i provedbe projekata u okviru gospodarske suradnje s Hrvatima izvan RH, s naglaskom na programe i projekte od interesa za hrvatski narod u BiH.  

Ured je unatoč otežanim okolnostima, prouzročenim pandemijom virusa SARS-CoV-2, kao i snažnim potresom koji je pogodio Zagreb i šire područje, nastavio s pripremnim radnjama za apliciranje Registra hrvatskih subjekata izvan RH, kao digitalne baze podataka i komunikacijske mreže, za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda s ciljem sufinanciranja uspostave produkcijske inačice Registra. 

Predstavnik predlagatelja naveo je da je Ured nastavio s provođenjem aktivnosti informiranja hrvatskih iseljenika o mogućnostima ulaganja u RH, organiziranjem manifestacija i događanja u zemlji i inozemstvu, ali i poslovnog povezivanja s hrvatskim poduzetnicima u svrhu promocije i izlaska na svjetsko tržište, te svim ostalim pitanjima vezano uz povratak hrvatskog iseljeništva. 

Na kraju je naglasio, kako je Ured, iako je 2020. godina bila obilježena negativnim okolnostima, uslijed situacije prouzročene pandemijom koronavirusa te potresom, uspio osigurati potrebna sredstva u iznosu od 77.566.299,74kn, koja su omogućila provedbu planiranih aktivnosti i programa.

Članovi Odbora pozdravili su sve provedene aktivnosti Ureda, te su istaknuli značaj i potrebu nastavka njegovog rada; posebno je istaknuta potreba sinergije svih državnih i strukovnih institucija kao potpore radu SDU na poboljšanju statusa i zaštite prava hrvatske nacionalne manjine (posebice u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji) i iseljeništva, te koordiniranog strateškog planiranja.

Zaključno je Predstavnik predlagatelja istaknuo da Ured sve aktivnosti provodi temeljem provedenih stručnih uvida i analiza stanja hrvatske nacionalne manjine i iseljeništva diljem svijeta, kroz razrađene programe i planove rada, u sinergiji sa svim nadležnim državnim i strukovnim institucijama, te ustanovljenim strateškim smjernicama i  zakonskim procedurama i kriterijima.

Nakon provedene rasprave, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske većinom glasova (6 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“, 1 glas „ SUZDRŽAN“ ) odlučio je predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio mr.sc. Zdravku Bušić, predsjednicu Odbora, a u slučaju njene spriječenosti dr.sc. Ninu Raspudića, potpredsjednika Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
mr.sc. Zdravka Bušić