Objavljen pregled podnesenih amandmana na Konačni prijedlog zakona o turizmu, P.Z. br. 547 te pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, P.Z. br. 527