Zaključci sa tematske sjednice Odbora za obitelj, mladež i šport, održane 28. travnja 2008. godine

Na temelju članka 45., 46. i 77. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za obitelj, mladež i šport održao 28. travnja 2008. godine tematsku sjednicu na temu ”Položaj i prava djece u športu” na kojoj su jednoglasno doneseni  su sljedeći 

ZAKLJUČCI

1. Traži se od Vlade Republike Hrvatske da sukladno Zakonu o športu čl. 2 izradi Nacionalni program o športu i uputi u saborsku proceduru.
 
2. Traži se od Hrvatskog sabora da sukladno Zakonu o športu čl. 4 imenuje Nacionalno vijeće za šport.

3. Predlaže se nadležnim Sveučilištima, uključivanje sadržaja o razvoju djeteta i dječjim pravima u diplomski i postdiplomski studij na nastavničkim fakultetima.

4. Predlaže se Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športu da dopuni pravne akte, odnosno Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu  i Programom  za razvoj djece i dječjih prava.

5. Predlaže se Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športu da dopuni pravne akte, odnosno Pravilnik o osposobljavanju kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu i Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu, na način da se uvedu licence za rad djecom u području športa i obveza obnavljanja dobivenih licenci. 

6. Predlaže se imenovanje koordinatora u Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športu, Hrvatskom olimpijskom odboru i na Kineziološkom fakultetu za intervencije u kriznim situacijama zaštite djece u športu, za međuresornu suradnju i provođenje zajedničkih mjera.

7. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnim institucijama, da odrede odgovornosti  u dostupnosti športa djeci, zaštićenost i ostvarivanje najboljeg  interesa za djecu.

8. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnim institucijama, da žurno naprave analizu stanja sportskih terena, dječjih igrališta i drugih prostora u kojim djeca borave u odnosu na sigurnost. 

9. Predlaže se Ministarstvu znanosti i sporta osnivanje i vođenje jedinstvene evidencije o uključenosti djece u sportske aktivnosti (broj djece, tereni, vrsta aktivnosti, treneri, registar liječnika sportske medicine).

10. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnim institucijama, da izrade protokol za zaštitu djece koja se bave sportom.

11. Predlaže se nadležnim institucijama, primjena postojećeg Protokol za postupanje u slučaju nasilja među djecom  i u sportskim klubovima.

12. Predlaže se Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športu, odnosno nadležnim institucijama da izrade Program aktivnosti i daljnjeg uključivanja u šport osoba, koje niz godina aktivno treniraju za profesionalnog športaša, a nisu uspjeli postati profesionalni športaši. 

13. Predlaže se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uvođenje mjera za unapređivanje zdravstvene zaštite djece u području tjelesnih aktivnosti s naglaskom na zaštitu mentalnog zdravlja djece.

14. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske, odnosno nadležnim ministartvima, da izrade izmjenu i dopunu pravnih propisa, kojim bi se zaštitila prava djece, budućih športaša prilikom potpisivanja Ugovora.

15. Predlaže se imenovanje Kineziološkog fakulteta kao mjesta provođenja znanstvenih istraživanja, koji će biti polazište za mjere usmjerene položaju djece u športu.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA
OBITELJ, MLADEŽ I ŠPORT
Milanka Opačić 

Na znanje:

- HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA, Ljiljana Pačić-Turk, predsjednica
- KORDINACIJA UDRUGA ZA DJECU U HRVATSKOJ, Blanka Šegović, predsjednica
- HRVATSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE “SPORT ZA SVE”, Vladimir Findak, predsjednik
- ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Juro Horvat, tajnik
- HRVATSKI TAEKWONDO SAVEZ, Franjo Prot, predsjednik
- HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ, Stjepan Šturlan, predsjednik
- HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ, Srećko Ferenčak, predsjednik
- HRVATSKI ROCK,N,ROLL SAVEZ, Domogoj Štimac, predsjednik
- HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ, Vlatko Marković, predsjednik
- HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ, Morana Paliković Gruden
- HRVATSKO DRUŠTVO ZA SPORTSKU MEDICINU, Stjepan Heimer, predsjednik
- INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Benjamin Perasović
- EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET, Antonija Žižak