Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanja siromaštva u Republici Hrvatskoj

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 103. (elektroničkoj) sjednici, održanoj 18. svibnja 2020. godine, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 30. ožujka 2020. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 7. svibnja 2020. godine, u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnik Državnog ureda za reviziju istaknuo da je Državni ured za reviziju obavio reviziju učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj. Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 2014. - 2018. Predmet revizije bile su mjere i aktivnosti koje je Vlada Republike Hrvatske  usvojila prema provedbenim dokumentima donesenim na temelju Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.) te njihov utjecaj na ublažavanje siromaštva. Subjekti revizije bili su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator te Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao nositelji određenih strateških područja i provedenih mjera. Osnovni cilj revizije bio je ocijeniti učinkovitost provedbe mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj. Posebni ciljevi revizije bili su: provjeriti jesu li doneseni strateški i provedbeni dokumenti koji trebaju pridonijeti ublažavanju siromaštva u Republici Hrvatskoj te jesu li usklađeni s ciljevima Europa 2020, provjeriti jesu li određeni ciljevi te definirane konkretne mjere i aktivnosti za ublažavanje siromaštva, ispitati ulogu i odgovornosti nadležnih tijela u donošenju mjera i provođenju aktivnosti, provjeriti i ocijeniti suradnju nadležnih tijela te ispitati je li osigurana dostupnost podataka i jesu li podaci točni i usporedivi, na temelju odabranog uzorka provjeriti i ocijeniti provode li se utvrđene mjere i aktivnosti u svrhu ublažavanja siromaštva u Republici Hrvatskoj, provjeriti prati li se provedba mjera i aktivnosti te analiziraju li se učinci poduzetih mjera kao i postignuti rezultati. 
Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da je detaljnija razrada provedbe Strategije planirana kroz trogodišnje programe provedbe, stoga nije planirano donošenje provedbenih dokumenata za provedbu mjera i aktivnosti za sedmogodišnje razdoblje trajanja strategije. Program provedbe Strategije za razdoblje od 2014. do 2016., Vlada Republike Hrvatske usvojila je devet mjeseci nakon donošenja Strategije, odnosno koncem prve godine planirane provedbe, a predviđeni programi provedbe Strategije koji su se trebali odnositi na 2017., 2018., 2019. i 2020. nisu izrađeni i usvojeni, dok se u 2018. i 2019. i dalje provodio veliki broj mjera i aktivnosti koje su bile predviđene Programom provedbe Strategije za razdoblje od 2014. do 2016., bez donesenog odnosno usvojenog novog programa. Proces izrade godišnjih izvješća od završetka izvještajnog razdoblja do podnošenja Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, iz godine u godinu trajao je sve duže, a izvješće o provedbi mjera za 2018. nije izrađeno do vremena obavljanja revizije, te se nije u potpunosti ostvarila svrha izvještavanja odnosno pravodobno osiguravanje informacija o mjerama i aktivnostima poduzetim za ublažavanje siromaštva.  Sjednice radnih skupina nisu se održavale u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske, odnosno Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Radna skupina za izradu godišnjih izvješća i Radna skupina za izradu i praćenje Programa nisu u potpunosti izvršile svoje zadaće. Od deset mjera obuhvaćenih revizijom, dvije mjere su se prestale provoditi, a revizijom preostalih osam mjera, utvrđeni su nedostatci u provedbi i praćenju, između ostalog, glavni cilj mjere nije usklađen s aktivnostima mjere, ciljna skupina je preširoko određena, pokazatelji učinka nisu jasno definirani, nisu određene ciljane vrijednosti i ne prate se u godišnjim izvješćima, aktivnosti mjera ne provode se u skladu s predviđenim rokovima te izvori financiranja i sredstva nisu planirani i nisu praćena utrošena sredstva za financiranje aktivnosti mjere na godišnjoj razini. U pojedinim godišnjim izvješćima prikazuju se podaci o smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti prema broju osoba u Republici Hrvatskoj u riziku od siromaštva i prema broju osoba u riziku od siromaštva ili teške materijalne deprivacije ili onih koji žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada, a u drugima samo podaci o stopi rizika od siromaštva i postotku osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti te nije moguće kontinuirano pratiti postizanje nacionalnog cilja koji se odnosi na smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva za 150 000. Usporedba statističkih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti u državama članicama Europske unije navedena je samo u jednom godišnjem izvješću, navedene statističke vrijednosti pokazuju manja odstupanja u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku i Eurostata, dok podatak da je nacionalni cilj Strategije dostignut u 2016. upućuje na činjenicu da postavljeni cilj za Republiku Hrvatsku nije realno planiran. 

Na temelju utvrđenih činjenica, te uzimajući u obzir ciljeve revizije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da su mjere i aktivnosti poduzete za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj djelomično učinkovite te su potrebna znatna poboljšanja.
Državni ured za reviziju je subjektima revizije dao sljedeće preporuke:  poduzimati aktivnosti kako bi se što prije usvojio novi program provedbe tako da se mjere i aktivnosti koje se i dalje provode prema Programu provedbe Strategije za razdoblje od 2014. do 2016., kao i moguće nove mjere, provode temeljem odgovarajućeg programa provedbe, za preostalo razdoblje trajanja Strategije (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator). U skladu sa zaključcima Vlade Republike Hrvatske, pravodobno provoditi aktivnosti potrebne za izradu godišnjih izvješća o provedbi mjera, što obuhvaća praćenje provedbe mjera, prikupljanje i dostavljanje potrebnih podataka te izradu i podnošenje godišnjih izvješća Vladi Republike Hrvatske, s ciljem njihovog što ažurnijeg usvajanja (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja kao nositelji strateških područja). U skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske, odnosno odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, radne skupine se trebaju redovito sastajati te kontinuirano izvršavati svoje zadaće koje se odnose na izradu i praćenje programa provedbe, sastavljanje godišnjih izvješća i druge zadaće (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator). Pri daljnjoj provedbi i praćenju mjera obuhvaćenih revizijom, u razdoblju do 2020. godine, odnosno pri provedbi novog programa provedbe, uskladiti glavni cilj mjere s aktivnostima, jasnije odrediti ciljne skupine i time usmjeriti aktivnosti mjera izravno na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, jasnije definirati pokazatelje učinka i ciljanu vrijednost kako bi se omogućilo vrednovanje ostvarenja ciljeva mjera te ih preciznije pratiti u godišnjim izvješćima, aktivnosti mjera provoditi u skladu s predviđenim rokovima te planirati i utvrditi izvore financiranja i sredstva za cijelo razdoblje provedbe mjera kao i pratiti utrošena sredstva za financiranje aktivnosti mjera na godišnjoj razini (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao nositelji mjera). U godišnjim izvješćima o provedbi mjera izvještavati o ukupnim statističkim podacima, što uključuje i broj osoba u riziku od siromaštva, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, te na taj način omogućiti kontinuirano i točno praćenje smanjenja broja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator). Dodatno provjeravati i usklađivati relevantne podatke kako bi se izbjegla odstupanja u vrijednostima i daljnje neusklađenosti te kroz godišnja izvješća o provedbi mjera redovito pratiti i uspoređivati statističke podatke o smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti država članica Europske unije (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao koordinator). 
Državni ured za reviziju je mišljenja da bi provedba navedenih preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nedostataka i propusta, čime bi se povećala učinkovitost mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj.


Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći zaključak


Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanja siromaštva u Republici Hrvatskoj.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA  ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.