Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 26. sjednici održanoj 10. lipnja 2022. godine, raspravio je Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. lipnja 2022. godine. 

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Udruge gradova. 

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo da se predmetnim Zakonom u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, koji predstavlja kodifikaciju i sveobuhvatnu reformu regulatornog okvira Europske unije u području elektroničkih komunikacija. 

Novim Zakonom omogućit će se ubrzani razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža koje će osigurati potrebnu povezivost i dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući nepokretne, pokretne i bežične mreže te njihovu uporabu od strane svih građana i poduzetnika. Također, očekuje se daljnji razvoj tržišnog natjecanja, kako u području infrastrukture, tako i u području pružanja usluga, i to kroz osiguranje uvjeta za nova ulaganja u elektroničke komunikacijske mreže i usluge.

Primjenom Zakona će se osim poticanja ulaganja omogućiti daljnji razvoj povezivosti i uspostave elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina uz razvoj 5G mreža, jačati tržišno natjecanje i ujednačavanje korisničkih prava na području cijele Europske unije, kako bi se korisnicima omogućio što veći izbor usluga uz konkurentne cijene. Također će se  zadržati postojeći mehanizam regulacije tržišta od strane neovisnog regulatornog tijela uz ograničavanje prethodne regulacije na isključivo nužna područja, zadržati djelotvorna, učinkovita i usklađena uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora te održati sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s posebnim naglaskom na zaštitu nacionalne kritične infrastrukture.

Predloženim Zakonom po prvi put se zakonski uređuje: obveza operatorima koji do sada nisu bili predmet regulacije, a usluge pružaju putem interneta, bez vlastite mreže i infrastrukture (Viber, WhatsApp, Facebook Messanger i sl.); postupak procjene sigurnosnog rizika proizvođača i dobavljača opreme za elektroničke komunikacijske mreže, čime se provodi strateška mjera iz Paketa mjera Europske unije za kibernetičku sigurnost 5G mreža (tzv. 5G Toolbox) te procjena sigurnosnog rizika kojom se utvrđuje rizik za nacionalnu sigurnost.

Također, novi mehanizam će u postupku usklađivanju radiofrekvencijskog spektra između država članica EU-a, kao i s trećim zemljama, omogućiti djelotvornije rješavanje sporova i uklanjanje štetnih smetnja koje onemogućuju uporabu harmoniziranoga radiofrekvencijskog spektra na području RH.
Uređuje se pitanje pristupačnosti elektroničkih komunikacijskih usluga, odnosno zahtjeva u pogledu jednakovrijednog pristupa i izbora za krajnje korisnike s invaliditetom, uključujući komunikaciju prema hitnim službama 

Članovi Odbora raspravljali su o predloženim odredbama koji se odnose na uređivanje odredbi o pravu puta i visini naknade za pravo puta. Tijekom javnog savjetovanja, kao i na tematskoj sjednici Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora najveći dio komentara bio je usmjeren na uređivanje ove problematike. Također, Odbor je zaprimio pisano mišljenje Udruge gradova u kojem traže da se podnese amandman na članak 64. stavak 3. predmetnog Prijedloga zakona. Smatraju da je citirani stavak potrebno precizirati ili brisati jer bi ova odredba mogla stvoriti značajnu pravnu nesigurnost za tijela javne vlasti i umanjiti njihove prihode od trećih strana, a infrastrukturnim operatorima ne bi donijela dodatne pogodnosti.
U nastavku rasprave predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Europska komisija podnijela tužbu Sudu Europske unije protiv Republike Hrvatske zbog isteka roka za preuzimanje navedene Direktive u nacionalno zakonodavstvo, a navedeni indikator potrebno je ispuniti do 30. lipnja 2022. godine, radi isplate punog iznosa druge rate financijskih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u iznosu od 700 milijuna EUR, predlaže donošenje predmetnog Zakona po hitnom postupku.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese 

ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Uz sljedeći amandman koji je jednoglasno prihvaćen (7 glasova ”ZA”):

I. Na članak 64.
U članku 64. stavku 3. iza riječi „pristojba“ dodaju se riječi „u vezi s elektroničkom komunikacijskom mrežom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom“.

Obrazloženje: Predloženom dopunom precizira se i ujedno postiže pravna sigurnost infrastrukturnog operatera i tijela javne vlasti bez negativnih financijskih učinaka za obje strane.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

Pero Ćosić